ισπανική μετάφραση του όρου «arena»

EN

«arena» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
arena {ουσ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
arena {ουσ.}
volume_up
arena stage {ουσ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
showjumping arena {ουσ.}
ES

«arena» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
arena {θηλ.}
volume_up
arenar {μεταβ.ρ.}
EN

arena {ουσιαστικό} [ιδιωματισμός]

volume_up
1. γενικός
arena (επίσης: enclosure)
volume_up
coso {αρσ.} (lugar cercado)
2. "of stadium"
arena (επίσης: grit, sand)
It is also important to speak out on their behalf in the international arena.
Además es importante manifestarnos en su nombre en la arena internacional.
Secondly, internationally: Europe cannot take part in the international arena in a passive way.
En segundo lugar, internacionalmente, Europa no puede formar parte de la arena internacional de forma pasiva.
It is very, very important that we continue this struggle in an international arena.
Es muy, muy importante, que participemos en la competencia que se está produciendo en la arena internacional.
arena (επίσης: bullring, hemline, bull ring)
No hay un ruedo político común en Europa.
There are thus many issues regarding immigration and asylum policies in which Europe already plays a role in the international arena.
Existen muchas cuestiones al respecto de las políticas de inmigración y de asilo en las que Europa ya juega un papel dentro del ruedo internacional.
3. "scene of activity"
arena (επίσης: bullring, hemline, bull ring)
No hay un ruedo político común en Europa.
There are thus many issues regarding immigration and asylum policies in which Europe already plays a role in the international arena.
Existen muchas cuestiones al respecto de las políticas de inmigración y de asilo en las que Europa ya juega un papel dentro del ruedo internacional.
ES

arena {θηλυκό}

volume_up
1. γενικός
arena
En mi país estamos esforzándonos por aumentar el tamaño y el número de playas de arena.
In my country we are endeavouring to increase the size and quantity of sand beaches.
It is therefore important for a line to be drawn in the sand.
Debo decir que hay una cantidad muy grande de arena en ese motor serbio.
I must say that there is a great deal of sand in that Serbian engine.
arena (επίσης: arenilla)
Esto no es bueno para la democracia y, en mi opinión, es otra razón por la que voto no y esparzo un poco de arena sobre los trabajos.
This is not good for democracy, in my view, and is another reason why I am voting no so as to be a small bit of grit in the works.
arena (επίσης: ruedo)
volume_up
arena {ουσ.} [ιδιωμ.] (of stadium)
Además es importante manifestarnos en su nombre en la arena internacional.
It is also important to speak out on their behalf in the international arena.
En segundo lugar, internacionalmente, Europa no puede formar parte de la arena internacional de forma pasiva.
Secondly, internationally: Europe cannot take part in the international arena in a passive way.
Es muy, muy importante, que participemos en la competencia que se está produciendo en la arena internacional.
It is very, very important that we continue this struggle in an international arena.
2. "para corrida de toros"

Παραδείγματα χρήσης του όρου «arena» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Englishsection of society that is in contact with the international arena and is able
reducida, pero compleja, vinculada a los ambientes internacionales y que ejerce
EnglishMy second point takes us away from internal affairs to the international arena.
El segundo punto consiste en salir de lo interno para dirigirse a lo internacional.
EnglishIt is also important that Africa understands its power in the international arena.
Asimismo es importante que África entienda su poder en el escenario internacional.
EnglishSecondly, I welcome the Council and the Commission to the negotiating arena.
En segundo lugar, bienvenidos el Consejo y la Comisión al campo de la negociación.
EnglishAs people who are active in the political arena we can promote innovation.
Como ciudadanos activos en el escenario político podemos promover la innovación.
EnglishWhat is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
Lo que también está en juego es el lugar que el Líbano pretende ocupar en la región.
EnglishRepresentation of the euro area in the international arena needs to be settled.
Es necesario asegurar la representación de la zona euro en el escenario internacional.
EnglishBut more vital still is a Europe that feels strong in the political arena.
Pero es aún más necesaria una Europa que se sienta fuerte en el campo político.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Además, permitirá a la UE ejercer una influencia real en el ámbito internacional.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Europa tiene que desempeñar un papel pionero, en particular en el plano internacional.
EnglishIn the arena of the Middle East, a new olive branch has just been planted.
En las arenas de Oriente Próximo se acaba de plantar una nueva rama de olivo.
EnglishIt is also important to speak out on their behalf in the international arena.
Además es importante manifestarnos en su nombre en la arena internacional.
EnglishIt is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
Es importante que la Unión Europea hable al unísono en el escenario internacional.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
Sin embargo,¿por qué no ampliamos el alcance de la idea de la capital de la cultura?
EnglishAnd not even political divisions in the national arena should stop them.
Y ni siquiera deberían detenerlos la división política en el ámbito nacional.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
Por lo tanto, bajar el umbral y ampliar el escenario cultural es positivo.
EnglishIf you haven’t yet received your tickets, contact us or call the arena directly.
Si aún no ha recibido sus entradas, comuníquese con nosotros o llame directamente al recinto.
EnglishI do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
EnglishIt is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Será un foro importante para destacar estas materias en el ámbito mundial.
EnglishThis is the only approach that will give the EU credibility in the international arena.
Ese planteamiento es el único que dará credibilidad a la UE en la escena internacional.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «arena»:

arena

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «arena»:

arena