ισπανική μετάφραση του όρου «apply within»

EN

«apply within» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «apply within».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «apply within» στα ισπανικά

to apply ρήμα
within επίρρημα
within μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «apply within» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThese rules are to apply, in particular, within the second and third pillars.
Esas normas tendrán vigencia especialmente en materias del segundo y tercer pilar.
EnglishThat is why it is important that the same rules apply both within and outside of the EU.
Por ese motivo es importante que se apliquen las mismas normas dentro y fuera de la UE.
EnglishThe single permit does not just apply to workers already within the territory of the European Union.
El permiso único no se aplica solo a los trabajadores que ya están en la Unión Europea.
EnglishWhy not apply it to flights within the European Union?
¿Por qué no aplicarla a los transportes internos de la Unión Europea?
EnglishIt is true that we need to do more to promote and apply fundamental rights within the Union.
Es cierto que tenemos que hacer más para promover y aplicar los derechos fundamentales dentro de la Unión.
EnglishIt means that the same rules on family reunion would apply everywhere within the European Union.
Significaría que en toda la Unión se aplicarían las mismas normas para las reunificaciones familiares.
EnglishThis paragraph shall not apply to questions falling within the scope of the EAEC Treaty.
El presente párrafo no se aplicará a las cuestiones que entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado CEEA.
EnglishIf you don't apply the changes within 15 seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Si no aplica los cambios antes de 15 segundos, se restablecerá la frecuencia de actualización original.
EnglishNational provisions relating to recovery only apply within the territory of each Member State.
Las disposiciones nacionales relativas a la recuperación se aplican únicamente en el territorio de cada Estado miembro.
EnglishFor that reason, the same arrangement must apply within the global financial system as in the global trading system.
Esto debe quedar regulado en el orden financiero mundial, así como en el orden comercial mundial.
EnglishIf you don't apply the changes within fifteen seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Si no aplica los cambios antes de 15 segundos, se restablecerá la frecuencia de actualización original.
EnglishWe also wish to enquire whether imported food will comply with the strict provisions that apply within the Union.
Asimismo preguntamos si los alimentos importados cumplirán las estrictas disposiciones vigentes en la Unión.
EnglishThis level playing field must apply both within the European Union but also with regard to global competitors
Y esas reglas del juego equitativas deben aplicarse tanto dentro de la Unión Europea como con respecto a los competidores de todo el mundo.
EnglishThe Member States have a duty to respect both these values and the actual laws that apply in these areas within the EU.
Los Estados miembros tienen el deber de respetar estos dos valores y las leyes que se aplican en estos ámbitos en el territorio de la UE.
EnglishThe regulation shall apply to regular services, within and between EU Member States, where the scheduled distance is no greater than 250 km.
El Reglamento se aplicará a todos los servicios regulares, nacionales y transfronterizos, cuando la distancia sea de 250 km o más.
EnglishSo, if we welcome the lifting of the travel ban in the US, we should apply the same principles within the European Union.
Por ello, si aplaudimos el levantamiento de la prohibición de viajar en los Estados Unidos, deberíamos aplicar los mismos principios en la Unión Europea.
EnglishIf you get this message and don't apply the changes within fifteen seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Si aparece este mensaje y no aplica los cambios dentro de los quince segundos, la frecuencia de actualización recuperará la configuración original.
EnglishStrengthening the Non-proliferation Treaty (NPT) by having all the Member States sign and apply it comes within this framework.
Reforzar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) mediante la firma de todos los Estados miembros y su aplicación, entra dentro de este marco de trabajo.

Αλλα λόγια

English
  • apply within

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.