ισπανική μετάφραση του όρου «an essential role»

EN

«an essential role» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «an essential role».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «an essential role» στα ισπανικά

an άρθρο
Spanish
essential ουσιαστικό
essential επίθετο
role ουσιαστικό
to role ρήμα
rôle ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «an essential role» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
En nuestra opinión, un lugar esencial para estimular la innovación y la investigación.
EnglishThe European Union's cohesion policy plays an essential role in this regard.
A este respecto, la política de cohesión de la Unión Europea desempeña un papel esencial.
EnglishIt is vital not to forget the essential role of the SMEs in this sector.
Sobre todo no hay que olvidar el papel esencial que desempeñan las PYME en ese sector.
EnglishI want to focus our minds on the essential role of the guidelines.
Quiero que nos centremos en el importante papel que desempeñan las directrices.
EnglishThere is no doubt in my mind that this expanding sector has an essential role to play.
No tengo la menor duda de que este sector en expansión debe desempeñar un papel esencial.
EnglishWomen's organisations play an essential role in the fight against violence.
Las organizaciones femeninas desempeñan un papel esencial en la lucha contra la violencia.
EnglishWe, as Members of this Parliament, have an essential role to play in that respect.
Como diputados al Parlamento Europeo tenemos un importante papel que desempeñar a este respecto.
EnglishHowever, women also have an essential role to play in agriculture.
No obstante, las mujeres también deben desempeñar un papel esencial en la agricultura.
EnglishI believe this is an essential role that Parliament needs to highlight at this time.
Y considero que ése es un papel indispensable que en este momento debe subrayar este Parlamento.
EnglishSecondly, organic farming plays an essential role in the reform of the CAP.
En segundo lugar, la agricultura ecológica desempeña un papel esencial en la reforma de la PAC.
EnglishIn modern life, chemicals play an essential role in the economy.
Los productos químicos desempeñan un papel esencial en la economía moderna.
EnglishFinally, SMEs play an essential role in European innovation.
Finalmente, las PYME desempeñan un papel fundamental en la innovación europea.
EnglishAgriculture, pastoralism and forestry play an essential role in mountain regions.
La agricultura, el pastoralismo y la silvicultura desempeñan un papel vital en las regiones montañosas.
EnglishThe Commission recognises the essential role of development finance.
La Comisión reconoce la gran importancia de financiar el desarrollo.
EnglishIn accordance with its mandate, MONUC is playing an essential role.
A este respecto, la MONUC está desempeñando una función fundamental.
EnglishThe audiovisual sector plays an essential role in this regard.
A ese respecto el sector audiovisual representa un imperativo esencial.
EnglishEach national supervisory authority has an essential role to play in this area.
Cada una de las autoridades nacionales de control tiene que desempeñar una función primordial en este campo.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
Los Fondos Estructurales, asimismo, desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar la exclusión social.
EnglishIt plays an essential role in social and economic cohesion.
Su función es fundamental para la cohesión social y el fomento de los recursos de un país.
EnglishMedia attention plays an essential role in this.
La atención de los medios de comunicación desempeña un papel esencial en ello.

Αλλα λόγια

English
  • an essential role

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.