ισπανική μετάφραση του όρου «affected»

EN

«affected» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
affected {επιθ.}
volume_up
affected {παθ.μετ.}
volume_up
affected {επιθ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
to affect {μεταβ.ρ.}
volume_up
to affect {μεταβ.ρ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
to affect {ρ.} [ιδιωματισμός]

EN affected
volume_up
{επίθετο}

affected (επίσης: mannered, la-di-da, artificial, camp)
volume_up
afectado {επιθ.}
All of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
Todo ello se verá afectado por el problema informático relacionado con el año 2000.
But Scotland is not the only country affected by these draconian measures.
Pero Escocia no es el único país afectado por estas medidas draconianas.
There is not one family in Europe without at least one family member being affected.
No hay ninguna familia en Europa en la que no haya al menos un miembro afectado.
affected (επίσης: arcane, forced, intricate, stilted)
volume_up
rebuscado {αρσ.επιθ.}
affected (επίσης: touched)
volume_up
conmovida {θηλ.επιθ.}
affected (επίσης: touched)
volume_up
conmovido {αρσ.επιθ.}
   Mr President, anyone who has had the privilege of visiting Sri Lanka is profoundly affected by the warmth and generous spirit of its people.
   – Señor Presidente, cualquier persona que haya tenido el privilegio de visitar Sri Lanka se habrá visto profundamente conmovido por la calidez y generosidad de sus habitantes.
affected
volume_up
afectada {θηλ.επιθ.}
This also applies to the rural areas which are far removed from the affected area.
Esto también es aplicable a las zonas del campo alejadas de la región afectada.
Señora Comisaria, mencionaba usted que también Georgia resultó afectada.
The European Union wishes to provide the affected population with help.
La Unión Europea desea enviar ayuda a la población afectada.
affected (επίσης: genteel, namby-pamby, prissy)
volume_up
remilgado {αρσ.επιθ.}
affected (επίσης: mannered, studied)
volume_up
estudiado {αρσ.επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «affected»:

affected

Παραδείγματα χρήσης του όρου «affected» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishUndoubtedly, other breeders are affected, and that should be taken into account.
Ciertamente, los demás se han visto afectados, es necesario tenerlo en cuenta.
EnglishThe scale of the disaster has affected infrastructure and economic development.
La dimensión del desastre afecta a las infraestructuras y al desarrollo económico.
EnglishI fully support this and those affected should not need to make any further demands.
Lo apoyo totalmente y los afectados no tendrían por qué plantear más exigencias.
EnglishIt affected Ireland, the Netherlands, France and, in particular, Great Britain.
Afectó a Irlanda, los Países Bajos, Francia y, en particular, a Gran Bretaña.
EnglishIt is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
Asimismo, es necesario prestar todo tipo de asistencia a las zonas afectadas.
EnglishIn Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
En África, el 20 % de la población vive en países afectados por conflictos armados.
EnglishIn this crisis, precarious workers were the first to be affected by job losses.
En esta crisis, los trabajadores precarios fueron los primeros en perder su empleo.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
La situación empeora aún más a medida que aumenta el número de personas afectadas.
EnglishIn Africa, 20% of the population live in countries affected by armed conflict.
En África, el 20% de la población vive en países afectados por conflictos armados.
English459 participants among 1083 participants that received diacerein (42%) were affected.
Fueron afectados 459 (42%) de los 1 083 participantes que recibieron diacereína.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
La segunda medida que adoptemos debe ser ayudar a los países más afectados.
EnglishWe must show solidarity with our colleagues and help the countries affected.
Debemos mostrar solidaridad con nuestros vecinos y ayudar a los países afectados.
EnglishI believe that the people affected by this disaster deserve our urgent help.
Creo que las personas afectadas por esa catástrofe merecen nuestra ayuda urgente.
EnglishIt is not only the North Sea and the other areas mentioned that will be affected.
Esta situación no solo afectará al Mar del Norte y a las demás regiones mencionadas.
EnglishSimilarly if several sheets are selected, only the active one will be affected.
Incluso si se han seleccionado varias hojas, la acción sólo afecta a la hoja actual.
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Continúan sin respuesta muchos interrogantes que preocupan a los afectados.
EnglishIn the European Union alone, 21,000 small and medium-sized companies are affected.
Sólo en la Unión Europea resultan afectadas 21.000 empresas de tamaño medio.
EnglishIt will be a very difficult adjustment for the people living in the regions affected.
Será un ajuste muy difícil para las personas que viven en las regiones afectadas.
EnglishEmerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.
Países emergentes, por cierto, que se han visto poco afectados por esta crisis.
EnglishI would be pleased if the other Commissioners affected were to behave in the same way.
Me complacería que otros Comisarios afectados se comportasen de la misma forma.