ισπανική μετάφραση του όρου «add to what»

EN

«add to what» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «add to what».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «add to what» στα ισπανικά

to add ρήμα
ADD ουσιαστικό
to μετοχή
to
Spanish
what επίθετο
what αντωνυμία
what? επιφώνημα
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «add to what» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAre we going to add to what is a crime in itself the crime of indifference?
¿Vamos a añadir a lo que es un crimen en sí mismo el crimen de la indiferencia?
EnglishMadam President, I have little to add to what Mrs Torres Marques has said.
Señora Presidenta, poco tengo que añadir a lo que ha dicho la Sra. Torres Marques.
EnglishI might add that what is true of the Socialists is also true of the Greens.
Quisiera añadir que lo que es verdad de los Socialistas también lo es de los Verdes.
EnglishMadam President, I would simply like to add to what Mrs Gröner has said.
Señora Presidenta, quisiera solamente añadir algo a lo que dijo la Sra. Gröner.
EnglishMadam President, I have nothing to add to what my fellow Members have said.
Señora Presidenta, no tengo nada que añadir a lo que han dicho mis colegas diputados.
EnglishI would like to ask two questions specifically, to add to what he has told us already.
Quiero hacer dos preguntas concretas, para completar lo que ya nos ha dicho.
EnglishI actually have nothing to add beyond what I stated in my initial answer.
. (SV) En realidad no tengo nada que agregar a lo que dije en mi primera respuesta.
EnglishI actually have nothing to add beyond what I stated in my initial answer.
En realidad no tengo nada que agregar a lo que dije en mi primera respuesta.
EnglishI have just a minor question to add to what Mr Daul and Mrs Lienemann have already said.
Sólo una preguntita para completar lo que ya han dicho el Sr. Daul y la Sra.
EnglishMr President, I wish to make three small points to add to what my fellow Members have said.
Señor Presidente, quiero añadir tres cosas a las que ya han dicho mis colegas.
EnglishI am not sure that I have very much to add to what I have already said to Mr Alavanos.
No me parece tener mucho que añadir a lo que ya he dicho al Sr. Alavanos.
EnglishI am sure, moreover, that the Commission will wish to add to what I have said.
Y estoy seguro de que la Comisión querrá añadir algo a mis palabras.
EnglishMr President, I want to add to what my colleague, Mr Falconer has said.
Señor Presidente, me refiero a lo que ha dicho mi colega, el Sr. Falconer.
English(DA) Mr President, I merely wish to add to what has already been said.
(DA) Señor Presidente, me gustaría simplemente añadir algo a lo ya dicho.
EnglishMadam President, I would simply like to add to what Mrs Gröner has said.
Señora Presidenta, quisiera solamente añadir algo a lo que dijo la Sra.
EnglishFor those colleagues who are here I have little to add to what I said several weeks ago.
Para los colegas que están aquí tengo poco que añadir a lo que ya dije hace unas semanas.
EnglishI cannot really add to what I have already said on the action.
La verdad es que no puedo añadir nada más a lo que ya he dicho sobre las medidas.
EnglishMr President, I do not have much to add to what the honourable Member has just said.
Señor Presidente, no tengo mucho que agregar a las observaciones que acaba de hacer su Señoría.
EnglishI should like to add to what the previous speakers have said by expanding briefly upon a few points.
Quisiera añadir algunas observaciones a las palabras de los oradores anteriores.
EnglishMadam President, I have little to add to what Mrs Torres Marques has said.
Señora Presidenta, poco tengo que añadir a lo que ha dicho la Sra.

Αλλα λόγια

English
  • add to what

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.