ισπανική μετάφραση του όρου «a seemingly»

EN

«a seemingly» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a seemingly».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «a seemingly» στα ισπανικά

A ουσιαστικό
a άρθρο
Spanish
a
Spanish
seemingly επίρρημα
to seem ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a seemingly» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishCan the Council reconcile these seemingly contradictory statements?
¿Puede el Consejo conciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias?
EnglishThe report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
EnglishIt brings no major change in policy, only a seemingly better design.
No aporta ningún cambio importante a la política, solamente un diseño aparentemente mejor.
EnglishOften there are children involved and a seemingly never-ending custody battle ensues.
A menudo hay también hijos afectados y surge una batalla por la custodia que parece no tener fin.
EnglishSeemingly, the creation of a genuine European energy market has once again been put off.
Según parece, se ha vuelto a posponer la creación de un verdadero mercado europeo de la energía.
EnglishOur neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Los conflictos aparentemente bilaterales de nuestros vecinos tienen repercusiones directas para la UE.
EnglishSeemingly, though, the pain caused by this disease goes unnoticed.
EnglishThe word 'thrombin' and the phrase 'reconstituted meat' have seemingly been clearly shown.
Al parecer la palabra "trombina" y la frase "carne reconstituida" han sido mostradas con claridad.
Englishseemingly without end,thwarted in their aspirationfor respect for
EnglishA seemingly infallible system that finally provides security.
EnglishIt was the Commission which proposed this seemingly elegant but legally dubious procedure.
Ha realizado la propuesta de este procedimiento, aparentemente elegante pero jurídicamente cuestionable.
EnglishWe have talked about doing it but seemingly not done so yet.
EnglishMr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
(EN) Señor Presidente, la Unión Europea tiene una necesidad aparentemente ilimitada de absorber más países.
EnglishWhy are some airports seemingly more secure than others?
¿Por qué algunos aeropuertos aparentan ser más seguros que otros?
EnglishWe are extending the hand of friendship to countries about which there is seemingly much to criticise.
Estamos tendiendo la mano de la amistad a países sobre los que aparentemente hay mucho que criticar.
EnglishThe fight for human rights is seemingly strongest when solemn speeches have to be made.
La lucha en favor de los derechos humanos alcanza por lo visto su apogeo cuando hay que pronunciar discursos solemnes.
EnglishThat is what the US administration must do, even if it seemingly involves a superhuman effort.
Eso es lo que debe hacer la administración estadounidense incluso si por lo visto exige un esfuerzo sobrehumano.
EnglishThe performers in Totem seemingly defy all laws of physics.
EnglishWhat is more, it will only seemingly be a stable country, and stability in Eastern Europe will only seemingly be guaranteed.
Las dictaduras suelen caer con estruendo y no por medio de revoluciones de terciopelo.
EnglishIt was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
Se mencionó durante el debate que la propuesta censura aparentemente a alguno de los interlocutores sociales.

Αλλα λόγια

English
  • a seemingly

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.