ισπανική μετάφραση του όρου «a new attitude»

EN

«a new attitude» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a new attitude».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a new attitude» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt is time for a new attitude from the European Union and the Member States.
Ya es hora de que la Unión Europea y los Estados miembros adopten una nueva actitud.
Englishnew mentality, a new attitude, a new mode of being, a new culture need to
promover una nueva mentalidad, nuevas costumbres, nuevos modos de ser, una
EnglishWe have at least recently encountered a new attitude from the EIB.
En todo caso, el último tiempo hemos visto un cambio de actitud en el Banco Europeo de Inversiones.
EnglishWhat is required, therefore, is a flexible retirement age and a new attitude towards older people.
Por consiguiente, se necesita tanto una edad de jubilación flexible como una nueva actitud ante las personas mayores.
EnglishFor some years now, the European Investment Bank has shown a new attitude to greater openness, which is very welcome.
Desde hace algunos años el BEI viene demostrando una actitud de mayor apertura, que es muy necesaria.
EnglishWhat we need is for the industry now to take a new attitude, and the industry's representatives - ACEA - in particular.
Lo que necesitamos es que la industria adopte una nueva actitud, especialmente los representantes de la industria -ACEA-.
EnglishI am pleased to note at this juncture the Commission's and the Council's new attitude towards cooperating with Parliament.
Me complace observar en estos momentos la nueva actitud de la Comisión y el Consejo respecto a la cooperación con el Parlamento.
EnglishIn summary, we should develop a new attitude towards our economic market and give priority to the expansion of the domestic market.
En suma, deberíamos desarrollar una nueva actitud hacia nuestro mercado económico y dar prioridad a la expansión del mercado interior.
EnglishThis situation requires a new attitude from the European Union and the Member States on the prevention and treatment of this disease.
La situación requiere un nuevo planteamiento de la Unión Europea y los Estados miembros sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad.
EnglishThis new attitude from the Commission in its way of working and its dealings with Parliament can be summed up as the end of arrogance.
Esa postura diferente de la Comisión en su procedimiento de trabajo y en su relación con el Parlamento podríamos resumirla como el final de la arrogancia.
EnglishI wish to add that the crucial environmental dimension, which is covered adequately in the reports, requires a new attitude to the taxation of cars.
Sin embargo, es particularmente hipócrita hacer que los asalariados que adquieren vehículos, incluidos los más corrientes, sean los que paguen por la contaminación.
EnglishSecondly, this new attitude on the part of some ministers is of course also due to public opinion, and in politics we have to be realistic and take public opinion into account.
Por otro lado, esta nueva actitud de algunos Ministros se debe al clima reinante y esto hay que calcularlo de un modo realista en la política.
EnglishI wish to add that the crucial environmental dimension, which is covered adequately in the reports, requires a new attitude to the taxation of cars.
Quiero añadir que la dimensión medioambiental, que es fundamental y está debidamente contemplada en los informes, exige una nueva actitud con respecto a la fiscalidad de los vehículos.
EnglishIn a Europe in which 50% of farmers are over 55 years of age and only eight per cent under 35, a whole new attitude to agriculture’s entrepreneurs is required.
En una Europa en la que el 50% de los agricultores superan los 55 años y solamente el ocho por ciento son menores de 35, se necesita una nueva actitud hacia los emprendedores agrícolas.
EnglishIn a Europe in which 50 % of farmers are over 55 years of age and only eight per cent under 35, a whole new attitude to agriculture ’ s entrepreneurs is required.
En una Europa en la que el 50 % de los agricultores superan los 55 años y solamente el ocho por ciento son menores de 35, se necesita una nueva actitud hacia los emprendedores agrícolas.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «a new attitude» στα ισπανικά

a
Spanish
a άρθρο
Spanish
attitude ουσιαστικό
new επίθετο