ινδονησιακή μετάφραση του όρου «i ve got»

EN

«i ve got» Ινδονησιακά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «i ve got».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «i ve got» στα ινδονησιακά

I αντωνυμία
Indonesian
M ουσιαστικό
Indonesian
got ρήμα
to get ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «i ve got» στα ινδονησιακά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAll of this field of view is about a semester's worth of biology, and I've got seven minutes.
Semua bidang pandang ini adalah pelajaran biologi satu semester, dan waktu saya hanya 7 menit.
EnglishAs some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
EnglishCar colors, exterior car colors -- I've got 56 choices.
EnglishAnd should they ever come in contact ... well, I've got to tell you, it's just not going to be pretty.
EnglishBut I've got to say, in first grade, they said I talked too much, and now I still can.
Tapi harus saya katakan, sewaktu saya di kelas satu, mereka berkata saya terlalu banyak bicara, dan sekarang pun saya masih bisa.
EnglishI've got a little experiment I want to try with you.
EnglishAnd yes, I've got a challenge, as you might see.
English(Laughter) "And I'm not even talking about you behind me, because I've got eyes in the back of my head."
(Tawa) "Saya tidak akan membiarkan kamu membicarakan saya di belakang karena saya memiliki mata di balik kepala saya."
EnglishAnd I've got to tell you, what I found out in the world in four different continents, was depressingly familiar.
Dan saya harus memberi tahu, yang saya temukan di dunia luar, di empat benua berbeda, benar-benar terasa akrab.
EnglishI've got a picture here of a place in Kentucky.
EnglishWell to explain that, I've got a short video clip to explain the Khmer Rouge regime during 1975 and 1979.
Untuk menjelaskannya, saya akan menunjukkan video singkat untuk menjelaskan rejim Khmer Merah selama periode 1975 hingga 1979.
EnglishNow, I've got an example here from Canada.
EnglishSo he's saying, "I've got this problem."
EnglishCA: So I've got one last question.
EnglishThe only proof I've got that I was there is a blurry photo of my GPS, the little satellite navigation gadget.
Satu-satunya bukti yang saya miliki bahwa saya berada di sana adalah foto GPS saya yang buram, sebuah gadget kecil untuk navigasi satelit.
EnglishI've got a question for you.
EnglishI've got metal and earth to come.
EnglishI feel like I've got a purpose in this life, and I don't know what it is, but I'm pretty certain that management consultancy is not it.
Saya merasa hidup saya memiliki tujuan namun saya tidak tahu apa itu, namun saya yakin bahwa tujuan itu bukan konsultan manajemen."
EnglishAnd in order to introduce you to that, I've got something here that I'm going to unveil, which is one of the great marvels of the modern age.
Dan untuk memperkenalkan Anda akan hal itu saya membawa sesuatu yang akan saya ungkap yaitu salah satu keajaiban jaman modern.
EnglishI've got a little video to show you, but keep in mind that this is with no electronic control, and this is also with only four LEDs.
Saya mempunyai video singkat untuk dipertunjukkan, perlu Anda ketahui ini tidak dikendalikan secara elektronik, dan hanya menggunakan 4 LED.

Αλλα λόγια

English
  • i ve got

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.