ελληνική μετάφραση του όρου «to collect»

EN

«to collect» Ελληνικά μετάφραση

EN to collect
volume_up
[collected|collected] {ρήμα}

to collect
Συλλέγω ιστορίες: αυτό είναι που κάνω.
Οπότε ξεκίνησα να συλλέγω αντικείμενα που έβρισκα.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to collect» στα ελληνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd more recently, we've been studying resins that bees collect from plants.
Πιο πρόσφατα, έχουμε μελετήσει τις ρητίνες που συλλέγουν οι μέλισσες από φυτά.
EnglishThey collect millions of points at a time with very high accuracy and very high resolution.
Συλλέγουν εκατομμύρια σημεία τη φορά με πολύ υψηλή ακρίβεια και πολύ υψηλή ανάλυση.
EnglishEach receipt is issued to collect the applicable taxes on the services provided.
Κάθε απόδειξη εκδίδεται για την είσπραξη των ισχυόντων φόρων για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
EnglishThat way, it can run without your knowledge and collect information.
Έτσι μπορεί να λειτουργεί χωρίς να το γνωρίζετε και να συλλέγει πληροφορίες.
EnglishYou must collect these origami pieces or burn them in order to complete your task.
Πρέπει να συλλέξετε αυτά τα κομμάτια origami ή να τα κάψετε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.
English* You need to enable Wi-Fi on your phone to collect floor map data.
* Για τη συλλογή δεδομένων κάτοψης, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο τηλέφωνό σας.
EnglishDepending on your location, we may be required to collect tax-related information from you.
Ανάλογα με την τοποθεσία σας, ενδέχεται να απαιτείται η υποβολή των φορολογικών σας στοιχείων.
EnglishWe collect data on animal populations, analyze complex patterns, try to explain them.
Συλλέγουμε δεδομένα για πληθυσμούς ζώων, αναλύουμε πολύπλοκες διατάξεις, προσπαθούμε να τις εξηγήσουμε.
EnglishAnd these porches on the roof, all together they collect the water to reuse for sanitation on the inside.
Αυτές οι βεράντες στην ταράτσα, συλλέγουν το νερό επαναχρησιμοποιώντας το για εσωτερικό καθαρισμό.
EnglishWe collect multiple viewpoints, vantage points, angles, textures.
Συλλέγουμε διάφορες απόψεις, οπτικές γωνίες, υφές.
EnglishGoogle AdWords doesn't allow websites whose primary purpose is to collect personal information.
Το Google AdWords δεν επιτρέπει ιστότοπους, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η συλλογή προσωπικών δεδομένων.
EnglishTherefore, they asked their parents to go down to the streets and collect them, bring them back home.
Ζήτησαν λοιπόν από τους γονείς τους να κατέβουν στους δρόμους και να τα μαζέψουν, να τα φέρουν πίσω στο σπίτι.
EnglishWhen that was soiled, they were paid again to collect it.
Όταν αυτά λερώνονταν, τα ξανασυνέλεγαν.
EnglishThen, collect your cracked nut in safety.
Έπειτα, συνέλεξε το σπασμένο σου καρύδι με ασφάλεια.
EnglishAnd they collect the seeds.