δανέζικη μετάφραση του όρου «I spent some time»

EN

«I spent some time» Δανέζικα μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «I spent some time».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «I spent some time» στα δανέζικα

I αντωνυμία
Danish
spent ρήμα
Danish
to spend ρήμα
Danish
some επίθετο
some επίρρημα
Danish
some αντωνυμία
Danish
time ουσιαστικό
to time ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «I spent some time» στα δανέζικα

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Αλλα λόγια

English
  • I spent some time

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.