δανέζικη μετάφραση του όρου «to bestow»

EN

«to bestow» Δανέζικα μετάφραση

EN

to bestow [bestowed|bestowed] {ρήμα}

volume_up
to bestow (επίσης: to give, to render, to donate)
But much needs to be done to understand SMEs, fears of EMU and to help them exploit the benefits the euro will bestow.
Men der skal gøres meget for at forstå SMV ' ernes frygt i forbindelse med ØMU og hjælpe dem med at udnytte de fordele, som euro ' en vil give.
to bestow (επίσης: to give, to pour)
to bestow (επίσης: to allocate, to award, to mete)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to bestow» στα δανέζικα

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishSOS Democracy rejects the notion that we should depend on the EU to bestow our own freedoms upon us.
SOS Democracy afviser, at vi skal være afhængige af, at EU skænker os vores egne friheder.
EnglishAnd he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?
EnglishAnd the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament.
Og som det ser ud nu, så giver forretningsordenen denne ret til Præsidiet, og ikke til plenarforsamlingen.
EnglishAnd he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.
Og han sagde: Dette vil jeg gøre jeg vil nedbryde mine Lader og bygge dem større og jeg vil samle deri al min Afgrøde og mit Gods;
EnglishBut much needs to be done to understand SMEs, fears of EMU and to help them exploit the benefits the euro will bestow.
Men der skal gøres meget for at forstå SMV ' ernes frygt i forbindelse med ØMU og hjælpe dem med at udnytte de fordele, som euro ' en vil give.
EnglishWe hoped these elections would bestow some political stability on a poverty-stricken country whose recent history had been so tragic.
Vi håbede, at dette valg ville skabe en vis politisk stabilitet i dette fattige land, hvis nylige historie har været så tragisk.
EnglishAnd whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king's treasure house.
Og de andre nødvendige Udgifter til din Guds Hus som det tilfalder dig at udrede må du udrede af det kongelige Skatkammer.
EnglishAnd though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
Og uddeler jeg alt hvad jeg ejer til de fattige og giver mit Legeme hen til at brændes men ikke har Kærlighed da gavner det mig intet.
EnglishFor the sons of Athaliah, that wicked woman, had broken up the house of God; and also all the dedicated things of the house of the LORD did they bestow upon Baalim.
Thi den ugudelige Atalja og hendes Sønner har ødelagt Guds Hus og oven i Købet brugt Helliggaverne i HERRENs Hus til Ba'alerne.
EnglishFor Moses had said, Consecrate yourselves today to the LORD, even every man upon his son, and upon his brother; that he may bestow upon you a blessing this day.
Og Moses sagde: "Fra i Dag af skal I være Præster for HERREN thi ingen skånede Søn eller Broder derfor skal Velsignelse komme over eder i Dag.
EnglishAnd those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
og de som synes os mindre ærefolde på Legemet dem klæde vi med des mere Ære; og de Lemmer vi blues ved omgives med desto større Blufærdighed;
EnglishWe have taken a great leap forward; when this is recognised we will undoubtedly be able to bestow on Members of the European Parliament a much more important and much more precious role.
Vi har taget et stort spring fremad; når man anerkender dette, vil vi utvivlsomt kunne udstyre Europa-Parlamentets medlemmer med en vigtigere og mere værdifuld rolle.
EnglishBut as far as I understand he is in the process of selling off that property to his own family, so that the occupation of land is being misused to bestow gifts on his family members.
Han er imidlertid, så vidt jeg har hørt, i gang med at skrabe ejendom til sig til sin egen familie, således at tilegnelsen af land også misbruges til at betænke familiemedlemmer.
EnglishIn part, of course, this is a legacy of Communism, which was a system that attempted to eliminate social problems and to bestow transient joy on all its citizens by means of decrees.
Dette er naturligvis til dels en arv fra kommunismen, som var et system, der forsøgte at afskaffe sociale problemer og indføre kortvarig lykke for alle sine borgere gennem dekreter.