γερμανική μετάφραση του όρου «the urban population»

EN

«the urban population» Γερμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the urban population».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the urban population» στα γερμανικά

the άρθρο
the
the αντωνυμία
German
the σύνδεσμος
German
to the
German
urban επίθετο
urban
population ουσιαστικό
population

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the urban population» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn France, there is a national debate on the issue of risks to the urban population.
In Frankreich wird jetzt über die Gefahren in städtischen Ballungsgebieten diskutiert.
EnglishOur urban population deserves more care from us as politicians as regards clean air and good public transport.
Die Bevölkerung unserer Städte verdient mehr Aufmerksamkeit von uns Politikern, was saubere Luft und guten Personennahverkehr anbetrifft.
EnglishAnd it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.
Es ist eine Kombination von wachsender Stadbevölkerung, sinkender Artenvielfalt und natürlich steigendem Meeresspiegel und Klimawandel.
EnglishIn the new Member States, around 40 % of the urban population lives in these deteriorated areas, creating ghettos within our cities.
In den neuen Mitgliedstaaten leben ungefähr 40 % der Stadtbevölkerung in diesen verfallenen Gebieten, so dass Gettos in unseren Städten entstehen.
EnglishWe have a challenge, because the urban population is growing in this century from two billion to six billion in a very short amount of time.
Es gibt eine Herausforderung, da die städtische Bevölkerung in diesem Jahrhundert innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne von 2 auf 6 Milliarden ansteigt.
EnglishA large proportion of the urban population there live in poor quality apartment blocks, built 20-40 years ago, if not earlier.
Ein großer Teil der städtischen Bevölkerung dieser Länder lebt in Wohnblocks von minderwertiger Qualität, die vor 20 bis 40 Jahren, wenn nicht noch früher, gebaut wurden.

Αλλα λόγια

English
  • the urban population

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.