γερμανική μετάφραση του όρου «pianist»

EN

«pianist» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
pianist {ουσ.}
DE

«Pianist» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Pianist {αρσ.}
EN

EN pianist
volume_up
{ουσιαστικό}

pianist (επίσης: piano player, piano-player)
pianist (επίσης: piano player, piano-player)
We could carry on this question-and-answer game for ever and a day, whether with 'Amélie ' or with 'The Pianist ', it does not matter which.
Dieses Fragespiel könnten wir jetzt endlos weitermachen, ob das jetzt ' Die fabelhafte Welt der Amelie ' ist oder ' Die Klavierspielerin ', egal.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «pianist»:

pianist

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «Pianist»:

Pianist

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pianist» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTo stop the European process of integration for that reason would be like shooting the pianist.
Deswegen den europäischen Einigungsprozeß zu stoppen, hieße, den Pianisten zu erschießen.
EnglishWhile you watch the pianist on the screen, his music will be played live on your piano.
Während Sie dem Pianisten auf dem Bildschirm zusehen, wird seine Musik live auf Ihrem Klavier gespielt.
EnglishRegardless whetever you are just starting your career as a major pianist or even it is clearly too late at night.
Hauen Sie in die Tasten, ohne den Rest der Familie oder gar die Nachbarn zu stören.
EnglishAnd I was working with this young pianist and I said, "The trouble with you is you're a two-buttock player.
Ich arbeitete mit diesem jungen Pianisten und sagte: „Das Problem ist, dass Du ein Zwei-Pobacken-Spieler bist.
EnglishAnd I'd like to thank my pianist, Monica Lee.
English(Piano) You know, a gentleman was once watching a presentation I was doing, when I was working with a young pianist.
(Klavier) Ein Herr hatte mal eine meiner Präsentationen gesehen, in der ich mit einem jungen Pianisten arbeitete.
EnglishAfter travelling widely across the world, she continued her pianist and educational career at the Fribourg Academy of Music.
Nach Auslandaufenthalten führte sie ihre Konzerttätigkeit und pädagogische Arbeit am Konservatorium Fribourg weiter.
EnglishHe was dying of leukemia and he knew it, and he dedicated this concerto to his wife, Dita, who was herself a concert pianist.
Er starb an Leukämie, und wusste es, und er widmete dieses Konzert seiner Frau Ditta, die selbst Konzertpianistin war.
EnglishWorld-renowned Chinese pianist Lang Lang is hailed by the Chicago Tribune as the "biggest, most exciting keyboard talent encountered in many years".
Diese Art von Schuldtitel wird bei Kreditausfall bevorzugt bedient und ist daher höher eingestuft als alle übrigen AAA-Tranchen aus der selben Emission.

Αλλα λόγια