EN

operate

volume_up
operate (επίσης: to work, to go, run, to act)
The surveillance and control network must be efficient and must operate on a worldwide scale.
Das Überwachungs- und Kontrollnetz muss effizient und weltweit arbeiten.
Independent human rights organisations can scarcely operate in the country.
Unabhängige Menschenrechtsorganisationen können dort kaum arbeiten.
It must be able to operate free of political interference and certification processes.
Sie muss ohne politische Einmischung in die Zertifizierungsverfahren arbeiten können.
First, the Union will operate within a broader field of activity than at present.
Erstens wird die Union in einem größeren Tätigkeitsfeld tätig sein als heute.
“The Security Council endorses the establishment of Somalia Contact Group, to operate in Nairobi and New York.
Der Sicherheitsrat billigt die Einrichtung einer Somalia-Kontaktgruppe, die in Nairobi und New York tätig sein wird.
This advisory mission will operate within the framework of the OSCE which will coordinate the efforts of the international community in Albania.
Diese beratende Mission wird im Rahmen der ESSE tätig sein, die die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft in Albanien koordinieren wird.
As the honourable Member will know, each reactor should normally only operate for as long as it complies with the requirements of high nuclear safety standards.
Wie dem Herrn Abgeordneten bekannt sein dürfte, darf jeder Reaktor nur so lange in Betrieb sein, wie er die Erfordernisse der hohen nuklearen Sicherheitsnormen erfüllt.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «operate» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishOf particular importance is the question of the USA's willingness to co-operate.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage der Kooperationsbereitschaft der USA.
EnglishAll this could be challenging the freedom of sport to operate as it has up to now.
All das könnte die Freiheit des Sports in ihrer bisherigen Form beeinträchtigen.
EnglishWe see this through the absurd Comitology committees which operate in Brussels.
Wir sehen dies an den absurden Komitologieausschüssen, die in Brüssel arbeiten.
EnglishFinally, mutual recognition can only operate effectively in a spirit of confidence.
Aus diesem Grund wurde ein entsprechender Überwachungsmechanismus vorgeschlagen.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rußland muß seine Institutionen stärken und wie ein Rechtsstaat funktionieren.
EnglishFirst, the Union will operate within a broader field of activity than at present.
Erstens wird die Union in einem größeren Tätigkeitsfeld tätig sein als heute.
EnglishNeither should we determine how the developing countries choose to act and operate.
Wir dürfen auch nicht darüber entscheiden, wie die Entwicklungsländer handeln.
EnglishHow, exactly, is it going to operate on the ground to promote this learning?
Wie wird diese Agentur konkret vor Ort agieren, um das Sprachenlernen zu fördern?
EnglishAt present, we in practice operate with common minimum rules governing transparency.
In der Praxis wenden wir heute gemeinsame Mindestvorschriften für Offenheit an.
EnglishI am also quite sure that you all operate discretely and maintain confidentiality.
Und ich bin auch davon überzeugt, daß Sie mit Bedacht und Vertraulichkeit arbeiten.
EnglishThe Bank therefore should not attempt to operate in the same way in every country.
Somit kann nicht in jedem Land nach dem gleichen Schema vorgegangen werden.
EnglishCurrently, Switzerland and the EU co-operate in this area on a purely informal basis.
Die Zusammenarbeit mit der EU auf diesem Gebiet ist gegenwärtig informeller Natur.
EnglishThe Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Der Libanon ist ein Knotenpunkt, von dem aus und durch den wir operieren können.
EnglishBefore agreement is reached, the European Union must continue to operate.
Ehe man sich einigt, muss die Europäische Union weiter handlungsfähig bleiben.
EnglishIf you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
EnglishThe CAP will be much simpler to operate and will be a lot better for farmers.
Die GAP wird leichter zu handhaben und sehr viel vorteilhafter für die Landwirte sein.
EnglishSince then the Commission has been forced to operate in a legal vacuum.
Seitdem war die Kommission gezwungen, in einem juristischen Vakuum zu arbeiten.
EnglishThe EU should in my view operate on the basis of intergovernmental cooperation.
Ich bin der Meinung, daß die EU eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit darstellen sollte.
EnglishAn enlarged Europe with 25 or 30 members should be able to operate in this way.
In einem auf 25 oder 30 Mitglieder erweiterten Europa müßte es auch funktionieren können.
EnglishThis is not possible, however, because the committee has not yet started to operate.
Das ist aber nicht möglich, weil der Ausschuß seine Arbeit noch nicht aufgenommen hat.

«operate generator» Γερμανικά μετάφραση

operate generator
German
  • Generator betreiben
  • Betrieb generator
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

«operate globally» Γερμανικά μετάφραση

operate globally
German
  • global operieren
  • weltweit tätig
More chevron_right

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «operate»:

operate