γερμανική μετάφραση του όρου «in»

EN

«in» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
in {επιρ.}
volume_up
in {προθ.}
volume_up
in {επιθ.}
DE
volume_up
In {ουσ.}
DE
DE

«in» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
in {επιθ.}
EN
volume_up
in {μεταβ.ρ.}
EN
volume_up
in {προθ.}
volume_up
In {ουδ.}
EN
EN

in {επίρρημα}

volume_up
1. γενικός
in
And then we'll fly in to where the very large cluster is, and you can see what it looks like.
Dann fliegen wir hinein in den sehr großen Haufen, und Sie sehen, wie er aussieht.
It really allows anybody to kind of go in -- and, it just does what you'd expect, you know?
Es erlaubt einem hinein zu gehen - macht einfach was man erwarten würde.
Eine ständig sichtbare Notiz bearbeiten Sie, indem Sie einfach hinein klicken.
2. "included"
in
I think, though, that it is a minimum and I hope you are at least successful in that.
Er stellt jedoch ein Minimum dar, und ich hoffe, Sie erzielen mindestens darin einen Erfolg.
In addition the report points out the necessary modification of the guidelines.
Außerdem wird darin auf die notwendige Änderung der Richtlinien verwiesen.
It gives plenty of emphasis to the need for multilateral agreements in this regard.
Ferner wird darin die Notwendigkeit multilateraler Abkommen hervorgehoben.
in
volume_up
drin {επιρ.} [καθ.λόγος]
This states that there shall be a revised proposal in 1999, not a white paper.
Da steht drin, 1999 soll es einen revidierten Vorschlag geben, kein Weißbuch.
Dann steht zum Beispiel der Menschenhandel drin.
Put it here in front, right in the center... so we don't forget what we are.
Das Ding steckt hier vorn drin, mitten im Zentrum, damit wir nie vergessen, wer wir sind.
3. "towards speaker"
in
volume_up
herein {επιρ.} (kommen)
Du kannst hier nicht herein getanzt kommen, so angezogen und nach einem Bier verlangen.
Und die Kommentare strömten herein.
Als die Geschichte veröffentlicht wurde, strömten unaufgefordert Spenden herein.
4. "in fashion"
in
The lax attitude to crime which is often fashionable in the various States is not a complete explanation.
Die strafrechtliche Lässigkeit, die häufig in den einzelnen Staaten in Mode ist, erklärt nicht alles.
Recently it has become very much in fashion to call women "the emerging market of the emerging market."
Es ist in letzter Zeit in Mode gekommen, Frauen den "aufstrebenden Markt aufstrebender Märkte" zu nennen.
As fascism took over Europe in the 1930s, an unlikely reaction came out of North America.
Als in den 1930ern in Europa Faschismus in Mode kam, folgte eine ungewöhnliche Reaktion aus Nordamerika.
5. "inward"
in (επίσης: within)
Drittens: Wir müssen die Sicherheit nach innen gemeinsam stärken.
It must also focus on the visibility of Europe in the world and within its own borders.
Es geht auch um die Sichtbarkeit Europas in der Welt und nach innen.
Or can we create simply sculptures that are very inspiring to be in and to be around?
Oder können wir einfach Skulpturen schaffen, die sowohl von innen und außen sehr inspirierend erscheinen?
Angola befindet sich im Krieg, einem blutigen, sich in die Länge ziehenden Krieg.
It is at war, and a bloody war at that, which is dragging on and on.
Wir müssen jeden Versuch, dieses Recht zu beschneiden, verhindern, auch in Bezug auf das Internet.
We have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
Unsere Kriegsschiffe, unsere Soldaten stehen jetzt dicht davor, in den Krieg zu ziehen gegen Irak.
Our battleships, our soldiers, are on a frontier now, almost ready to go to war with Iraq.
in (επίσης: an, wohin, über, an rp, im, in rp, um, um rp, zu, zu rp)
Nachdem wir einmal die Stabilität erreicht haben, sind die Früchte, zumindest in meinem Lande, offenkundig.
When stability has been achieved, the benefits are clear, at least in my country.
Und wir spielen mit, wir entwickeln Tests, zumindestens in Großbritannien, damit die Leute sie bestehen können.
We design tests, or at least in Britain, so that people pass them.
Darauf kann ich antworten, dass ich nicht dieser Auffassung bin, jedenfalls nicht in dieser Phase.
I would like to say that I do not believe we could have gone any further, at least not at this stage.
in (επίσης: in rp)
Zur Berechnung der Summe müssten Sie zunächst "=SUM(A1:A7)" in eine Zelle eingeben.
To calculate the sum of these numbers, you would enter '=SUM(A1:A7)' into a cell.
Sie können KML-, KMZ- oder GeoRSS-Daten in eine fertige Karte importieren.
Once you have created a map, you can import KML, KMZ or GeoRSS data into your map.
Geben Sie "=ABS(SUM(A1:A7))" in eine Zelle ein, um so beide Formeln in derselben Zelle auszuwerten.
To calculate both formulas in a single cell, enter '=ABS(SUM(A1:A7))' into the cell.

«incentive grant» Γερμανικά μετάφραση

incentive grant
German
  • Anreizstipendium
  • Anreizzuschuss
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

«inch of ground» Γερμανικά μετάφραση

inch of ground
German
  • Zoll des Bodens
  • Zoll Boden
More chevron_right

«include a gourmet» Γερμανικά μετάφραση

include a gourmet
German
  • gehören ein Gourmet
  • ein Gourmet-Restaurant
More chevron_right

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «in»:

in
In

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «in»:

in