γαλλική μετάφραση του όρου «regulation»

EN

«regulation» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
regulators {πληθ.αρ.}
FR

«régulateur» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
régulateurs {πληθ.αρσ.}
EN
EN
EN

regulation {ουσιαστικό}

volume_up
I have never seen such a light regulation or proposed regulation as this one.
Je n'ai jamais vu de règlement ou de proposition de règlement aussi peu chargée.
Firstly, Regulation 4045/89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
Tout d'abord, le règlement 4045/89 est un règlement de contrôle et non un règlement antifraude.
Firstly, Regulation 4045/ 89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
Tout d'abord, le règlement 4045/ 89 est un règlement de contrôle et non un règlement antifraude.
regulation (επίσης: control)
volume_up
réglementation {θηλ.} (limitation)
If no such regulation exists the regulation of the exporting country shall be used.
En l'absence d'une telle réglementation, la réglementation du pays exportateur doit s'appliquer.
If no such regulation exists the regulation of the exporting country shall be used.
Si aucune réglementation de ce type n'existe, on appliquera la réglementation du pays exportateur.
If no such regulation exists the regulation of the exporting country shall be used.
En l'absence d'une telle réglementation, c'est la réglementation du pays exportateur qui s'applique.
regulation
Je crois que le règlement de l'UE dans ce domaine devrait avoir une portée universelle.
However, our effort and enthusiasm for regulation should have clear boundaries.
Néanmoins, notre effort et notre enthousiasme à réglementer doivent avoir des limites claires.
There cannot be a European regulation forcing every Member State to take part in this.
Il ne peut y avoir de réglementation européenne forçant chaque État membre à y prendre part.
regulation (επίσης: prescript)
The 440 mm requirement is a long-lasting error of Regulation No. 17 and shall be changed to 540 mm.
La prescription concernant les 440 mm est une erreur qui aurait dû être corrigée depuis longtemps.
A standard regulation would only be possible if a positive law prescription was issued.
Une réglementation uniforme ne serait possible qu'en émettant une prescription de droit positif.
“ …not subject to any other requirement in these regulations except for the following:
« …ne sont soumises à aucune autre prescription du présent Règlement, hormis les suivantes :
regulation (επίσης: rule, ruler)
Such a rule could therefore hamper the technical development of regulation.
Cette règle pourrait donc contrarier l'évolution technique de la réglementation.
tout autre acte, loi, règle, règlement ou ordonnance, ce renvoi ne constituant
(iii) Where necessary, providing interpretative regulation specific to PPPs;
iii) Le cas échéant, prévoir une règle interprétative spécifique concernant les PPP;
regulation (επίσης: prescription, recipe, statute)
tout autre acte, loi, règle, règlement ou ordonnance, ce renvoi ne constituant
Ordonnance de 1965 sur la réglementation et le contrôle des haut-parleurs
- La publication de l'ordonnance visant à modifier la loi sur le contrôle des changes;
regulation
We have begun examining the proposal for a regulation to introduce a European payment order procedure.
Nous avons commencé l’examen de la proposition de règlement instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
It is therefore appropriate to respond positively to the proposed regulation setting up a European procedure for payment orders.
Il faut donc répondre positivement à la proposition de règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
We have carried on with the work concerning the proposal for a regulation on the law applicable to non-contractual obligations, namely Rome II.
Nous avons commencé l’ examen de la proposition de règlement instituant une procédure européenne d’ injonction de payer.
FR

régulateur {επίθετο}

volume_up
régulateur
It shall be the organ regulating the functioning of the institutions”.
It is the organ regulating the functioning of the institutions.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
It is responsible for regulating the activities of institutions and public authorities.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «regulation» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishA model of the certificate of conformity is given in Annex 6 to this Regulation.
L'annexe 6 du présent Règlement reproduit un modèle de certificat de conformité.
EnglishA model of the certificate of conformity is given in Annex 6 to this Regulation.
L'annexe 6 du présent Règlement reproduit un modèle de certificat de conformité.
EnglishRegulation No. 101 (Emissions of CO2 and fuel consumption of M1 and N1 vehicles)
Règlement No 101 (Émissions de dioxyde de carbone et consommation de carburants
EnglishAny testing according to immunity as defined in this Regulation is not required.
Aucun essai relatif à l'immunité défini dans le règlement précité n'est requis.
EnglishThe expert from CLCCR preferred to maintain the existing text of the Regulation.
L'expert du CLCCR a dit qu'il préférait conserver le texte existant du Règlement.
EnglishJournal of international banking law and regulation (London) 21:9:529-534, 2006.
Journal of international banking law and regulation (Londres) 21:9:529-534, 2006.
EnglishJournal of international banking law and regulation (London) 21:8:435-439, 2006.
Journal of international banking law and regulation (Londres) 21:8:435-439, 2006.
EnglishModifications to Regulation No. 48: (ECE/TRANS/WP.29/2006/84) (13 December 2006)1
Modifications au Règlement No 48 : (ECE/TRANS/WP.29/2006/84) (13 décembre 20061)
EnglishWe have had to implement this regulation since 1 June, and there is no way back.
Le processus a été lancé le 1er juin et aucun retour en arrière n'est possible.
EnglishA model of the certificate of conformity is given in annex 8 to this Regulation.
L'annexe 8 du présent Règlement contient un modèle du certificat de conformité.
EnglishThis draft regulation is a real step forward: let us continue in this direction.
Ce projet de règlement est un vrai pas en avant. Continuons dans cette direction.
EnglishJournal of international banking law and regulation (London) 20:8:395-401, 2005.
Journal of international banking law and regulation (Londres) 20:8:395-401, 2005.
EnglishAnnex 2 to this Regulation gives examples of arrangements of the approval mark.
4.8 L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de marque d'homologation.
EnglishThis regulation also establishes 'user-friendly' access to an area of family law.
Ce règlement prévoit également un accès convivial à un espace de droit familial.
EnglishAnnex 2 to this Regulation gives examples of arrangements of the approval mark.
5.8 L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de marque d'homologation.
EnglishA model of the certificate of conformity is given in Annex 6 to this Regulation.
L'annexe 6 du présent Règlement contient un modèle du certificat de conformité.
EnglishA model of the certificate of conformity is given in Annex 6 to this Regulation.
L'annexe 6 du présent Règlement contient un modèle du certificat de conformité.
EnglishJournal of international banking law and regulation (London) 23:3:105-124, 2008.
Journal of international banking law and regulation (Londres) 23:3:105-124, 2008.
EnglishJournal of international banking law and regulation (London) 24:2:88-101, 2009.
Journal of international banking law and regulation (Londres) 24:2:88-101, 2009.
EnglishSee point 3.2.2 of Regulation No.
/ Voir le point 3.2.2 du Règlement No X et compléter avec le paragraphe suivant.

«regulations governing» Γαλλικά μετάφραση

regulations governing
French
  • règlements régissant
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «regulation»:

regulation
regulating
English
regulator
English

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «régulateur»:

régulateur
réguler
régulation