γαλλική μετάφραση του όρου «open»

EN

«open» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
open {ουσ.}
volume_up
open {επιθ.}

EN open
volume_up
{ουσιαστικό}

open (επίσης: aperture, break, inlet, opening)
volume_up
ouverture {θηλ.}
A positive point, certainly, is that the programme is open to third countries.
Un autre aspect sans aucun doute positif est l'ouverture du programme aux pays tiers.
Negotiations for the accession of Greece to the Community open formally.
Ouverture officielle des négociations d'adhésion de la Grèce à la Communauté.
Despite posted opening times, the gates are not open with any regularity.
Bien que les horaires d'ouverture soient affichés, l'ouverture effective des portes n'est aucunement régulière.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «open»:

open

Παραδείγματα χρήσης του όρου «open» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Committee adopted its annual report to the General Assembly in open session.
Le Comité adopte son rapport annuel à l'Assemblée générale, en séance publique.
EnglishYou can open a context menu, which contains some of the most often-used commands.
Les menus contextuels proposent quelques-unes des commandes les plus fréquentes.
EnglishThe agency would open the door to bureaucratic patronage and the abuse of power.
L'Agence ouvrirait la porte au patronage bureaucratique et à l'abus de pouvoir.
EnglishBy clicking on a title, users will open the first section of the online chapter.
En cliquant sur un titre, vous ouvrirez la première section du chapitre en ligne.
EnglishFred, Open Regionalism, Institute for International Economics, 1997
C. Fred, Bergsten, Open Regionalism, Institute for International Economics, 1997.
EnglishWhy would we not want to have all the debates open to the public and televised?
Pourquoi ne voudrions-nous pas que tous les débats soient publics et télévisés ?
EnglishThe remaining eight recommendations have remained open for more than 18 months.
Les huit autres recommandations sont restées en suspens pendant plus de 18 mois.
EnglishThat and that alone would open the way to a political settlement of the conflict.
C'est là la seule voie permettant d'envisager une solution pacifique au conflit.
EnglishWe have to make work pay and open new ways into work for women and older people.
Nous devons fixer des objectifs réalisables et nous concentrer sur les résultats.
EnglishReport of the intersessional open-ended intergovernmental working group mandated
Consortium for Empowerment and Development of Marginalised Communities; COEXIST;
EnglishThis would then open the road for the establishment of real peace in the region.
Ceci ouvrirait alors la voie à l'instauration d'une paix réelle dans la région.
EnglishCase of Open Door and Dublin Well Women v Ireland, judgment of 23 September 1992.
Affaire Open Door and Dublin Well Women c. Irlande, arrêt du 23 septembre 1992.
EnglishOne speaker expressed the view that a number of open questions still remained.
Selon l'avis d'un autre orateur, de nombreuses questions demeuraient en suspens.
English(b) providing open access to land information, while protecting personal privacy.
b) Le libre accès aux informations foncières et la protection de la vie privée.
EnglishThe theme of the conference was “Open communication breaks the chains of racism”.
Le thème de la conférence était «Open Communication Breaks the Chains of Racism».
EnglishThe following are examples of open purchase orders extracted from the printout:
On trouvera ci après des exemples de commandes en cours figurant sur cet état :
EnglishThis solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
Cette solution ne peut résulter que d’une analyse approfondie et d’un débat franc.
EnglishThe first element is acknowledging the problem and bringing it out in the open.
Le premier temps consiste à reconnaître le problème et à en parler en plein jour.
EnglishThis is particularly true, let me be quite open about this, for the border areas.
Cela vaut en particulier, je le dis ouvertement, pour les régions frontalières.
English(p) The provision and maintenance of public parks and open spaces and cemeteries;
p) Création et entretien de parcs publics, des espaces verts et des cimetières;