γαλλική μετάφραση του όρου «moral obligation»

EN

«moral obligation» Γαλλικά μετάφραση

EN moral obligation
volume_up
{ουσιαστικό}

moral obligation (επίσης: moral duty)
It is the moral obligation of the world community to support them generously.
La communauté internationale a l'obligation morale de l'appuyer généreusement.
This is our moral obligation, and our response is driven by this obligation.
C'est notre obligation morale et notre réponse résulte de cette obligation.
l'appelant selon lequel si l'obligation morale de dire la vérité n'est pas
moral obligation (επίσης: assignment, duty, obligation, task)
volume_up
devoir {αρσ.}
C' est le devoir moral de l' Union européenne et notre devoir à nous tous.
C'est le devoir moral de l'Union européenne et notre devoir à nous tous.
Humanitarian aid is an expression of universal human solidarity and is our moral obligation.
L'aide humanitaire est l'expression de la solidarité humaine universelle et est notre devoir moral.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «moral obligation» στα γαλλικά

moral επίθετο
French
obligation ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «moral obligation» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOthers would like to view it as a social or moral obligation of the State towards the victims.
D'autres y voient une obligation sociale ou morale de l'État envers les victimes.
EnglishThe Japanese authorities are therefore under the historic and moral obligation to protect them.
Les autorités japonaises ont donc l'obligation historique et morale de les protéger.
EnglishNone of these motivations, however, had the force of an obligation - moral or legal.
Cependant, aucune de ces motivations n'avait la force d'une obligation − d'ordre moral ou juridique.
EnglishThis House has a moral obligation to see to it that justice is done.
La Chambre est moralement tenue de voir à ce que justice soit faite.
EnglishWe certainly have a moral obligation to take action against ethnic cleansing.
EnglishThe European Union has a political and moral obligation to cooperate with the American Congress.
L’Union européenne a l’obligation politique et morale de coopérer avec le Congrès américain.
EnglishThe European Union has a political and moral obligation to cooperate with the American Congress.
L’ Union européenne a l’ obligation politique et morale de coopérer avec le Congrès américain.
EnglishGovernments have a moral obligation to help people and communities living below the poverty line.
Je félicite également le Secrétaire général des paroles encourageantes qu'il a prononcées hier.
EnglishIt is a moral and political obligation, and it is also in our long-term self-interest.
Il s'agit là d'une obligation à la fois morale et politique, qui répond à notre propre intérêt à long terme.
EnglishCultural and religious values provide an ethical and moral obligation to support the poor.
Les valeurs culturelles et religieuses fournissent une obligation éthique et morale d'aider les pauvres.
EnglishWe want cooperation by those who have the most to be a political as well as a moral obligation.
Nous voulons que la coopération des plus riches soit une obligation non seulement morale mais politique.
EnglishThe international community had both a legal and a moral obligation to speak out against that situation.
La communauté internationale a l'obligation tant juridique que morale de dénoncer cette situation.
EnglishIt is a legal and moral obligation, not an option.
Il s’agit d’une obligation légale et morale, pas d’une option.
EnglishAs indicated earlier, parents have a constitutional as well as a moral obligation to teach their children.
Comme indiqué plus haut, les parents ont l'obligation constitutionnelle et morale d'éduquer leurs enfants.
EnglishThe United Nations and the international community have a legal and moral obligation to work for durable peace.
L'ONU et la communauté internationale ont l'obligation juridique et morale d'œuvrer à une paix durable.
EnglishThis is totally unacceptable and we in the rich and well-fed west have a moral obligation to do something about it.
C'est totalement inacceptable et nous, l'Occident riche et bien nourri, sommes moralement obligés d'agir.
EnglishThe United States of America must pay what it owed because that was its legal and moral obligation.
Les États-Unis d'Amérique doivent payer leur part du budget parce qu'ils ont l'obligation juridique et morale de le faire.
EnglishIt is also its ethical and moral obligation.
EnglishThe international community had a legal and moral obligation to outlaw racist and xenophobic activities.
La communauté internationale a pour obligation juridique et morale de rendre illégales les activités racistes et xénophobes.
EnglishThose States had a moral obligation to observe the limits imposed by the Treaty framework even if they did not accede to it.
Ces États sont moralement tenus de respecter les limites imposées par le Traité même s'ils n'y adhèrent pas.