γαλλική μετάφραση του όρου «in fascination»

EN

«in fascination» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
in fascination [παράδειγμα]
EN

in fascination [παράδειγμα]

volume_up
1. γενικός
in fascination
2. "stronger"
in fascination
Human beings have no doubt always had a fascination with and a practical interest in the weather.
L'homme a sans doute toujours été fasciné par le temps, ne serait-ce que pour des raisons pratiques.
tout ce qui touche à la mort fascine
Russia has been a source of fascination for all of Europe throughout modern history, or in other words since the Middle Ages.
La Russie a fasciné l’ensemble de l’Europe tout au long de l’histoire moderne, autrement dit depuis le Moyen-Âge.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in fascination» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThis European fascination with Jerusalem is not a new or a passing fad.
Cette fascination européenne pour Jérusalem n'est ni un fait nouveau ni une lubie.
EnglishWe will watch her with fascination, and we welcome her appointment and congratulate her.
Nous nous réjouissons de sa nomination et lui transmettons toutes nos félicitations.
EnglishThis fascination has fuelled a huge increase in the growth of pornography.
EnglishThat is where my love of the sea and fascination with ships started.
C'est là qu'est né mon amour de la mer et ma fascination pour les navires.
EnglishI think they have a fascination for American culture that sometimes I find disturbing.
Je crois qu'ils ont une fascination pour la culture américaine que je trouve parfois troublante.
EnglishThere is also mutual fascination and ethnic animosity, which poisons the intelligentsia.
Il existe aussi une fascination mutuelle et une animosité ethnique, qui empoisonne l’intelligentsia.
EnglishHuman beings have no doubt always had a fascination with and a practical interest in the weather.
L'homme a sans doute toujours été fasciné par le temps, ne serait-ce que pour des raisons pratiques.
EnglishThat early fascination is now one of her life passions.
EnglishThere is a morbid fascination that Reform members seem to have with dragging these issues before the House of Commons.
Je pense que les députés réformistes ont une fascination morbide pour ce genre de faits.
EnglishI watched with fascination as Don Johnston was appointed to his present high position with the OECD.
J'ai assisté avec fascination à la nomination de Don Johnson au poste élevé qu'il occupe actuellement à l'OCDE.
EnglishMankind has long manifested a fascination with round numbers; we often seek symbolic and celebratory qualities within them.
Souvent nous leur accordons une valeur symbolique et y cherchons une occasion de célébration.
EnglishRussia has been a source of fascination for all of Europe throughout modern history, or in other words since the Middle Ages.
À supposer, bien sûr, que les démarches nécessaires n’ ont pas encore été entreprises à cet égard.
Englisheverything about death holds a certain fascination
EnglishRussia has been a source of fascination for all of Europe throughout modern history, or in other words since the Middle Ages.
La Russie a fasciné l’ensemble de l’Europe tout au long de l’histoire moderne, autrement dit depuis le Moyen-Âge.
EnglishBeginning with a generous wonder at nature, men end up with fascination for the tool, the scientific instrument.
Ils commencent par s'émerveiller devant la merveilleuse complexité de la nature mais finissent par être fascinés par l'outil, l'instrument scientifique.
EnglishThey compel us to think about the image of those children, in an environment created by the media, created out of violence and unhealthy fascination.
Ils nous obligent à réfléchir à l'image de ces enfants, dans un environnement forgé par les médias, fait de violences et de fascinations malsaines.
EnglishOur fascination with technology must not lead us to trivialize our self-image or to deepen the spiritual impoverishment of human beings today.
Notre fascination à l'égard de la technologie ne doit pas nous conduire à dévaloriser notre propre image ou à accentuer l'appauvrissement spirituel actuel des êtres.
EnglishPerversion, aggression, and predatory behaviour hold more fascination for us and we pay too little attention to the victims of the law of the jungle that prevails in today's world.
La perversion, l'agression, la prédation fascinent davantage et l'on fait peu cas des victimes dans ce monde de la loi du plus fort.
EnglishHowever, I am a man of moderation - believe it or not - and I believe that there are certain limits to how much attraction and fascination a man can take.
Je suis toutefois un homme de modération - croyez-le ou pas - et je pense qu'il y a certaines limites à l'attrait et à la fascination qu'un homme peut supporter.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «in fascination» στα γαλλικά

fascination ουσιαστικό
in μετοχή
in επίρρημα
French
in order that σύνδεσμος
in moderation επίρρημα
French
in abundance επίρρημα
in a row επίρρημα
French
in vain επίρρημα
French
in a daze
French
in addition
French
in advance επίρρημα
French
in bud
French
in fact
in good health επίθετο
in hand
in high dudgeon
French