γαλλική μετάφραση του όρου «employee benefits»

EN

«employee benefits» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
employee benefits {πληθ.αρ.}

EN employee benefits
volume_up
{πληθυντικός αριθμός}

employee benefits
volume_up
avantages sociaux {πληθ.αρσ.}
Le solde, 61,5 millions de dollars, est affecté au régime d’avantages sociaux des employés.
We have also been asked by employees what employee benefits carry over to the agency.
Les employés nous ont également demandé quels avantages sociaux continueraient d'exister.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «employee benefits» στα γαλλικά

employee ουσιαστικό
benefits ουσιαστικό
French
to benefit ρήμα
benefit ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «employee benefits» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe old systems of remuneration were revised and employee benefits increased.
Les anciens systèmes de rémunération ont été révisés et les salaires revus à la hausse.
EnglishTermination benefits are employee benefits payable as a result of either:
d) Les prestations payables à la cessation de service sont les prestations payables du fait:
EnglishEmployee wages and benefits with breakdown by employment type and gender
Salaires et prestations des employés, par type d'emploi et par sexe
EnglishThe employee's insurance benefits were terminated after two years.
Les prestations d'assurance de l'employée ont cessé de lui être versées au bout de deux ans.
EnglishEmployee benefits will be the same as under the Public Service Superannuation Act.
Les prestations des employés seront les mêmes qu'en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
EnglishAnchor Fence claims that it continued to pay the employee's salary and benefits while he was in hiding.
Anchor Fence affirme avoir continué de lui verser un salaire et d'autres prestations pendant qu'il était caché.
EnglishEmployee insurance benefits are old-age, survivors' and disablement pensions.
Les prestations de la prévoyance professionnelle sont les rentes de vieillesse, les rentes de survivants et les rentes d'invalidité.
EnglishThe Bill's purpose is to improve employee benefits.
EnglishEstablishing category 2 and 3 would result in an increase in expenditures for employee benefits.
Si on mettait en oeuvre les catégories 2 et 3, il en résulterait une augmentation des dépenses quant aux bénéfices des employés.
EnglishThe range of employee benefits enabling working parents to care for a disabled child has been expanded.
La gamme des avantages accordés aux parents qui travaillent pour leur permettre de s'occuper de leurs enfants handicapés a été étendue.
English2.4 Employee separation benefits
EnglishStandards on Inventories, Revenue Recognition and Employee Benefits have also been taken up for review.
Les normes relatives aux stocks, à la constatation des produits et aux prestations dues au personnel font également l'objet d'un examen.
EnglishGiven the magnitude of UNHCR's employee benefits liabilities, immediate full funding is not feasible.
Compte tenu de l'ampleur du passif lié aux prestations dues aux employés du HCR, un financement intégral n'est pas possible dans l'immédiat.
English2.4 Employee separation benefits
English(c) Employee benefits will be accrued for, such as leave and after service health insurance;
c) Les prestations dues aux fonctionnaires (droits à congé, assurance maladie après la cessation de service, notamment) seront constatées par régularisation;
EnglishThe first is a priority for employee salaries and benefits (social security and pension claims), and a second is for tax claims.
La priorité des créances fiscales peut être particulièrement problématique dans les affaires d'insolvabilité internationale.
EnglishDefinitions: Employee benefits:
EnglishAccording to article 124, such compensation is due when it is not possible to share the employee insurance benefits.
Or, d'après l'article 124, une telle indemnité est due, lorsqu'il n'est pas possible de partager les avoirs de la prévoyance professionnelle.
EnglishEmployee benefits are all forms of consideration given by an enterprise in exchange for services rendered by employees.
a) On entend par prestations toutes les formes de contrepartie données par une entreprise en échange des services rendus par les employés;
EnglishTopics: Structural reform: Implementation of new provisions Accounting standard IAS 19: Employee benefits
Sujets: Réforme structurelle: application des nouvelles dispositions Norme de présentation des comptes IAS 19: Avantages du personnel (Employee Benefits)