γαλλική μετάφραση του όρου «due»

EN

«due» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
due {ουσ.}
FR
volume_up
due {επιθ.}
volume_up
due {επιρ.}

EN due
volume_up
{ουσιαστικό}

due
volume_up
{αρσ.}
lessor's privilege is restricted to the whole of the rent due and to become due during the
lessor's privilege is restricted to the whole of the rent due and to become due during the
The proportion of deaths of women due to violence continues at an alarming rate.
Le taux de décès de femmes dus à des actes de violence reste alarmant.
(e) Harmonize and streamline procedures for monitoring funds and remittances due to UNICEF.
e) Harmoniser et simplifier les procédures de suivi des rentrées et des sorties de fonds dus à l'UNICEF.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «due»:

due

Παραδείγματα χρήσης του όρου «due» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Act also contains a prohibition on discrimination due to sexual orientation.
La loi interdit en outre toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
EnglishT he extent of this cannot be verified due to the lack of research in this area.
L'ampleur de ce phénomène est impossible à mesurer faute d'études sur ce sujet.
EnglishBut when they measure or weigh out for others, they make it less (than the due).
et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte.
EnglishThat question was in due course completely absorbed by the question of “crimes”.
Cette question a finalement été totalement absorbée par la question des «crimes».
EnglishValue of loans in arrears = the value of payments due (unpaid loan instalments)
Montant des paiements en souffrance = montant des paiements exigibles (impayés).
EnglishMr President, with all due respect to you, we are going to talk about Macedonia.
Monsieur le Président, ne vous en déplaise, nous allons parler de la Macédoine.
EnglishHowever, the retention monies under the contracts became due on 30 November 1990.
Toutefois, les retenues de garantie sont devenues exigibles le 30 novembre 1990.
EnglishUnder due process of law, the judiciary is independent of the other authorities.
Dans un État de droit, le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs.
EnglishConstruction commenced in April 1997 and is due for completion in December 1998.
La construction a commencé en avril 1997 et devait être achevée en décembre 1998.
EnglishIt would provideconfirm this to the sSecretariat with confirmation in due course.
Les participants ont unanimement salué la Stratégie et l'ont fortement appuyée.
EnglishUnpaid assessed contributions of the former Yugoslavia outstanding due and payable
Contributions mises en recouvrement auprès de l'ex-Yougoslavie dues et exigibles
English   Mr Posselt, I suggest that you give your opinion on the matter in due course.
   - Monsieur Posselt, je vous propose de vous exprimer à ce sujet tout à l’heure.
English(The sitting was interrupted at 16.35 due to a fire drill and resumed at 17.10)
(La séance, suspendue à 16h35 pour un exercice d'évacuation, est reprise à 17h10)
EnglishThe Minister for Bougainville Affairs is due to visit the island very shortly.
Le Ministre chargé de Bougainville doit se rendre dans l'île très prochainement.
EnglishHowever, due to financial constraints this has proved to be difficult to achieve.
Toutefois, pour des raisons financières, ce principe n'est pas toujours respecté.
EnglishThe definition will have to be finalized by the Drafting Committee in due course.
Cette définition devra être précisée en temps utile par le Comité de rédaction.
English(iii) Fall-back onto general rules due to the failure of self-contained regimes
iii) Retour aux règles générales par suite de la défaillance d'un régime autonome
EnglishHowever, her application was not granted due to claimed procedural inadequacies.
Toutefois, sa requête a été rejetée en raison de prétendus vices de procédure.
EnglishThe General Assembly was due to review the reports at its fifty-ninth session.
L'Assemblée générale doit examiner ces rapports à sa cinquante-neuvième session.
EnglishThe world is changing at an unthinkable pace due to the forces of globalization.
Le monde, soumis aux forces de la mondialisation, change à un rythme inimaginable.

Αλλα λόγια