γαλλική μετάφραση του όρου «could alter the»

EN

«could alter the» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «could alter the».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «could alter the» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThose measures could alter competition conditions and future production locations.
Ces mesures pourraient modifier les conditions de la concurrence et la future localisation de la production.
EnglishBut, unfortunately, gradually extending the allowed list could alter this situation.
Cette proposition me satisfait, mais l'élaboration progressive d'une liste positive risquerait de modifier cette situation.
EnglishThe Secretary-General had no room for manoeuvre, as only the Member States could alter the mandates that they had given him.
Toutefois, si les ressources disponibles continuaient d'être insuffisantes, il faudrait revoir les programmes et faire des choix.
EnglishSince these measures could alter the normal flow of trade, UNCTAD should continue its analysis of these measures' impact on developing countries.
Étant donné que ces mesures pouvaient modifier le flux normal des échanges, la CNUCED devrait continuer d'analyser leur impact sur les pays en développement.
EnglishNo attempt by Azerbaijan to fit the facts and legal norms of the time to its own invented framework could alter the real course of events.
Aucune tentative faite par l'Azerbaïdjan pour adapter les faits et les normes juridiques du moment à ses propres inventions ne saurait modifier le cours réel des événements.
EnglishThe code of good conduct, which forms part of the Monti package, referred to the fiscal distortions that could alter the functioning of the internal market.
Le code de bonne conduite, qui fait partie du paquet Monti, faisait référence aux distorsions fiscales pouvant altérer le fonctionnement du marché intérieur.
EnglishOther countries, which could have very different service provision and could alter the outcome of the responses in their regions, have not responded to the questionnaire.
D'autres pays, où l'offre de services serait d'un autre ordre et affecterait le résultat global de ces régions, n'ont pas répondu au questionnaire.
EnglishThey noted that different scales of deposition maps could alter calculated exceedances; large grids generally gave underestimates.
Ils ont fait observer qu'en modifiant l'échelle des cartes et des dépôts, on pouvait modifier le calcul des dépassements, et que des mailles larges livraient généralement des sous-estimations.
EnglishThus it should avoid sites affected by local sources or other disturbances in the catchments, which could alter Hg fluxes to rivers and lakes.
Ainsi, devrait-il exclure les sites touchés par des sources locales ou d'autres perturbations dans les bassins versants qui pourraient modifier les flux de mercure vers les cours d'eau et les lacs.
EnglishOthers said that tiny traces of another element could alter the properties of a substance, and if such traces resulted in a different risk the use of an n.o.s.
D'autres ont indiqué que des traces infimes d'un autre élément pouvaient modifier les caractéristiques d'une matière et qu'il était approprié d'utiliser dans ce cas une rubrique N.S.A.
EnglishThis principle requires the fullest possible protection of such territories in order to prevent any action that could alter or modify the characteristics of the lands inhabited by such peoples.
Ce principe suppose une protection maximale du territoire afin d'empêcher toute mesure qui risquerait d'altérer ou de modifier les caractéristiques des terres.
EnglishThe United States Navy still had on Vieques a relocatable over-the-horizon radar station which was so powerful that, by the United States Navy's own admission, it could alter the weather.
La marine américaine continue d'utiliser sur l'île de Vieques une station radar mobile transhorizon si puissante que, de l'aveu même de la marine, elle peut affecter la météo.
EnglishThe United States Navy still maintained a relocatable over-the-horizon radar station on Vieques, which was so powerful that, by the United States Navy's own admission, it could alter the weather.
La marine des États-Unis d'Amérique conserve sur Vieques une station radar si puissante que, de son propre aveu, elle est capable de modifier les conditions météorologiques.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «could alter the» στα γαλλικά

could ρήμα
French
the άρθρο
French