γαλλική μετάφραση του όρου «Corresponding information»

EN

«Corresponding information» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Corresponding information».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Corresponding information» στα γαλλικά

corresponding επίθετο
to correspond ρήμα
information ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Corresponding information» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishCorresponding information was obtained by the requesting State.
Des informations en ce sens ont été transmises à l'État requérant.
EnglishCorresponding information on the responsibility for the initial inspection should be included in 6.2.1.4.
Il convient d'ajouter au 6.2.1.4 des indications analogues sur la responsabilité du contrôle initial.
EnglishIn such a case corresponding information shall be included in table 2 of appendix 3 of this annex.
Dans ce cas les informations correspondantes seront fournies dans le tableau 2 de l'appendice 3 de la présente annexe.
EnglishIn such a case corresponding information shall be included in table 2 of Appendix 3 of this annex.
Dans ce cas les informations correspondantes seront fournies dans le tableau 2 de l'appendice 3 de la présente annexe.
EnglishThe corresponding information is contained in the chapter on expenses for the support of the child.
Les informations correspondant à cette rubrique figurent dans le chapitre concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant.
EnglishFor purposes of comparison over time, it is important to disclose corresponding information for preceding periods.
Pour effectuer des comparaisons temporelles, il importe de divulguer les informations correspondantes pour les périodes précédentes.
EnglishFor purposes of comparison over time, it is important to disclose corresponding information for the preceding periods.
Pour permettre des comparaisons temporelles, il importe de divulguer les informations correspondantes pour les périodes précédentes.
EnglishIn drafting the annual report we realised that no corresponding information had been systematically compiled anywhere before.
En établissant le rapport, nous avons remarqué que l'on n'avait jamais nulle part rassemblé auparavant une information correspondante.
EnglishThe latter two include information on corresponding socio-economic studies and research on technologies.
Ces deux dernières catégories renseignent également sur les travaux socioéconomiques correspondants, ainsi que sur la recherche en matière de technologies.
EnglishIn drafting the annual report we realised that no corresponding information had been systematically compiled anywhere before.
En établissant le rapport, nous avons remarqué que l' on n' avait jamais nulle part rassemblé auparavant une information correspondante.
EnglishIn particular, the relationship between standardized core phrases and the corresponding supplemental information has to be explained therein.
On y expliquera en particulier la relation entre des énoncés de base normalisés et les informations supplémentaires correspondantes.
EnglishA corresponding exchange of information and experience takes place primarily in the Forum against Racism set up in March 1998.
Un semblable échange d'informations et de données d'expérience se déroule essentiellement dans le cadre du "Forum contre le racisme", créé en mars 1998.
EnglishPublic bodies have an obligation to disclose information and every member of the public has a corresponding right to receive information.
La diffusion de l'information constitue pour les organismes publics une obligation qui a pour pendant le droit du public de recevoir de l'information.
EnglishIf you opted for a title page on the second page of the AutoPilot, you have the possibility here to enter the corresponding information.
Pour pouvoir effectuer ici la saisie du texte de la page de garde, il vous faudra avoir activé l' option correspondante sur la seconde page de l' AutoPilote.
EnglishCuba has been participating every year in the Register and has submitted the corresponding information within the proper deadlines to the United Nations Secretariat.
Cuba prend part chaque année au Registre et a présenté toutes les informations pertinentes dans les délais au Secrétariat des Nations Unies.
EnglishBy using these classification criteria, various groups of international migrants can be established corresponding to different information needs.
Il est possible, à partir de ces critères de classement, d'établir divers groupes de migrants internationaux correspondant à différents besoins en matière d'information.
EnglishFirst and foremost, it requires intense, efficient, and comprehensive national (internal) and international cooperation and corresponding information exchange.
Avant tout, elle exige une coopération nationale (interne) et internationale étroite, efficace et approfondie, ainsi que l'échange d'informations correspondant.
EnglishThe Committee requests that corresponding information be provided in the performance report on the budget for the biennium 2006-2007 to assist it in its review.
Le Comité demande que ces renseignements soient à nouveau fournis dans le rapport sur l'exécution du budget de l'exercice biennal 2006-2007, ce qui lui facilitera la tâche.
EnglishIt is envisaged that the home page will include disability prevalence rates as well as corresponding textual information on methods used in the data collection.
Cette page d'accueil pourrait comporter des données sur les handicapés, en regard desquelles serait proposé un texte informatif expliquant les méthodes de recueil utilisées.
EnglishDenmark also indicated its intention to deposit the corresponding information in conformity with UNCLOS, upon the entry into force of UNCLOS for Denmark.
Le Danemark a également fait part de son intention de faire une déclaration sur la base de ces éléments, comme le prévoit la Convention dès que celle-ci entrera en vigueur pour lui.
Αλλα λόγια
English
  • Corresponding information

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.