γαλλική μετάφραση του όρου «Corporation which»

EN

«Corporation which» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Corporation which».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Corporation which» στα γαλλικά

corporation ουσιαστικό
to which αντωνυμία
French
which αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Corporation which» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishincorporation or continuance under this Act, under which the corporation issues
this Act, under which the corporation issues debt obligations and in which a
English(a) The general objects for which the Corporation is constituted are hereby declared to be:
a) L'objectif général pour lequel la société est constituée est le suivant:
Englishtransaction or contract to which a corporation is a party and compensating the
clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est
EnglishThe TotalFinaElf Corporation, which already bears guilt for the Erika shipwreck, is fully responsible.
La responsabilité du trust TotalFinaElf, déjà coupable du naufrage de l'Erika, est entière.
Englishterms of a trust indenture to which a corporation is a party and includes any
EnglishThis does impinge on the Westaim Corporation which operates in my riding.
Cette production empiète sur les activités de la Westaim Corporation, qui est située dans ma circonscription.
EnglishCanada Post Corporation, which is no longer a government department as such, was established earlier.
Précédemment, on a créé la Société canadienne des postes; ce n'est plus un ministère du gouvernement.
Englishvarying, setting aside or annulling a transaction or contract to which a corporation is a party and compensating
les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou les annuler, avec
EnglishIn that case, the State of nationality would be the State with which the corporation had the closest link.
Dans ce cas, l'État de nationalité serait celui avec lequel la société entretient le lien le plus étroit.
EnglishThis corporation owned Connaught, which was heavily implicated in the tainted blood scandal.
Cette Corporation était propriétaire de Connaught, une société grandement impliquée dans le scandale du sang contaminé.
EnglishIn this case, the loss at issue is the loss of the corporation, KEC, of which MK Electric is a shareholder.
Il s'ensuit que les pertes considérées ici sont celles de la société KEC, dont MK Electric est actionnaire.
EnglishThere is one government-owned corporation also which produces inexpensive textiles for sale to the general public.
Il existe par ailleurs une entreprise publique qui produit des tissus bon marché destinés au grand public.
EnglishIt was proposed that the State of nationality of a corporation was the State in which the corporation was incorporated.
Il y était proposé que l'État national d'une société soit l'État dans lequel la société était constituée.
EnglishIn that case, the State of nationality would be the State with which the corporation has the closest link.
L'État de nationalité serait, dans un tel cas de figure, celui avec lequel la société entretient le lien le plus étroit.
EnglishIf there is a surplus there is a set of guidelines which the corporation follows in the division of that surplus.
En cas de surplus, il existe des lignes directrices auxquelles l'entreprise se conforme pour la répartition du surplus.
EnglishThe major competitor to Canada Mortgage and Housing Corporation is GE Capital which also insures mortgages.
Le principal concurrent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement est la société GE Capital, qui assure les hypothèques elle aussi.
EnglishA State is entitled to exercise diplomatic protection in respect of an injury to a corporation which has the nationality of that State.
L'État est habilité à exercer sa protection diplomatique lorsqu'un préjudice est causé à une société qui a sa nationalité.
EnglishVictims should be able to bring civil proceedings against a corporation in the jurisdiction in which that corporation was incorporated.
Les victimes devraient pouvoir engager une action civile contre une société dans la juridiction où celle-ci est constituée.
EnglishMore recently, a South African media corporation, which holds the local monopoly for Hollywood movies, has entered the market.
Récemment, une société de médias sud-africaine, qui détient le monopole local pour les films de Hollywood, s'est implantée sur le marché.
EnglishIf the former standard is accepted, the rule may create a stateless corporation in respect of which no State might make a claim.
Si l'on accepte le premier critère, il risque d'y avoir des sociétés apatrides, au nom desquelles aucun État ne pourrait présenter de réclamation.

Αλλα λόγια

English
  • Corporation which

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.