γαλλική μετάφραση του όρου «content can be»

EN

«content can be» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «content can be».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «content can be» στα γαλλικά

content ουσιαστικό
to content ρήμα
French
can ουσιαστικό
can ρήμα
to can ρήμα
to be ρήμα
Be
French

Παραδείγματα χρήσης του όρου «content can be» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThus, this is an open document, whose content can be adapted to current needs.
Il s'agit donc d'un document ouvert dont le contenu peut être adapté à l'évolution des besoins.
EnglishWhat content can define a work, if it is not content founded on a pluralist approach to production?
Quel contenu peut définir uvre, si ce n'est celui fondé sur le pluralisme de la production.
EnglishAn entry in the document content can be identical to an entry in the Bibliography Database.
Une entrée dans le document peut être identique à une entrée dans la base de données bibliographique.
EnglishThe person who controls the network and its content can operate on the network and thus rule.
Celui qui maîtrise les réseaux et leur contenu, peut opérer par les réseaux, autrement dit gouverner.
EnglishIt is concerned that the chemical content can vary considerably from plant to plant.
L'association s'inquiète aussi du fait que le contenu chimique peut varier considérablement d'une plante à une autre.
EnglishTherefore, their illegal content can easily be uploaded in one country and viewed in another.
Ainsi, leurs contenus illicites peuvent être facilement téléchargés dans un pays et visionnés dans un autre.
EnglishOnly the words included as content can be deleted.
EnglishRX-classified content can include racist content.
EnglishA decision on a document of inaccessible content can be taken only by someone who is either stupid or dishonest.
Une décision sur un document au contenu inaccessible ne peut être prise que par des ignorants ou malhonnêtes gens.
EnglishYoung people spend more and more time on the Internet, where millions of pages with pornographic content can be found.
Les jeunes passent de plus en plus de temps sur l’internet, où circulent des millions de pages à caractère pornographique.
EnglishBasic data on fertilizer nutrient content can be obtained directly from producers or through chemical analysis.
Les données fondamentales sur la teneur des engrais en nutriments peuvent être obtenues directement auprès des producteurs ou par analyse chimique.
EnglishThis will mean that traditional forms of content can be stored, transmitted and received by the same media and means.
Ce qui signifie que les formes traditionnelles de contenu pourront être stockées, transmises ou reçues par le même média et par la même voie.
EnglishContent can be obtained and stored in the context of criminal investigations by means of the instrument known as lawful interception.
Le contenu peut être obtenu et stocké dans le contexte des enquêtes pénales à l'aide de l'instrument connu comme l'interception légale.
EnglishThis harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
Ces contenus préjudiciables peuvent être bloqués grâce à des logiciels de filtrage ou, dans le cas du courrier électronique, en utilisant des mots-clés.
EnglishMobile satellites might perhaps create one, but even that infrastructure will only be competitive if content can be provided at the same time.
Elle finira par le devenir avec les satellites mobiles, mais de nouveau sa compétitivité dépendra de l'offre parallèle de contenus.
EnglishOne of our concerns in connection with this Decision is the need to determine how harmful content can best be kept off the Net in future.
Dans cette directive, il s'agit également pour nous de la manière dont nous pouvons au mieux écarter à l'avenir les contenus néfastes de la toile.
EnglishScience is still not sure how the tar content can be measured in this kind of tobacco, as no hand-rolled cigarette is the same as another.
La science n'est pas encore sûre de la méthode à employer pour mesurer la teneur en goudron de ce type de tabac, car deux cigarettes roulées à la main ne sont jamais pareilles.
EnglishThe Lisbon Agenda must, therefore, be reviewed, so that its content can be amended and so that jobs, and the social inclusion that is needed, can be given priority.
L’agenda de Lisbonne doit donc être revu, de telle sorte que son contenu puisse être amendé et que les emplois et l’intégration sociale nécessaire se voient accorder la priorité.
EnglishIn a content management system, since the content is separate from the presentation, the same content can be presented in different formats to match different contexts.
Un système de gestion des contenus permet aussi, du fait que le contenu est séparé de la présentation, de présenter le même contenu sous différentes formes selon les différents contextes.
EnglishIn a content management system, since the content is separate from the presentation, the same content can be presented in different formats to match different contexts.
Un système de gestion des contenus permet aussi, du fait que le contenu est distinct de la présentation, de présenter le même contenu sous différentes formes selon les différents contextes.
Αλλα λόγια
English
  • content can be

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.