γαλλική μετάφραση του όρου «contains more»

EN

«contains more» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «contains more».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «contains more» στα γαλλικά

to contain ρήμα
more επίρρημα
many αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «contains more» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWTOTERM currently contains more than 10,000 terms and is updated regularly.
WTOTERM contient actuellement plus de 10 000 termes et est mis à jour régulièrement.
EnglishFurthermore, it contains more acceptable systematics and is clearer and more transparent.
De plus, sa systématique est plus acceptable, plus claire et plus transparente.
EnglishThe Assembly Act contains more detailed provisions regarding this right.
La loi sur les rassemblements précise les conditions d'exercice de ce droit.
EnglishIt contains much more scope for decentralisation of responsibilities.
Elle laisse nettement plus de place à la décentralisation des responsabilités.
EnglishThe 1995 Civil Code, article 43, contains more or less the same content.
L'article 43 du Code civil de 1995 est de contenu sensiblement identique.
EnglishThe initial list contains 165 titles, and more may be added in due course.
La liste initiale compte 165 titres, et d'autres pourraient y être ajoutés en temps voulu;
EnglishThe paper contains a more detailed description of the form approval process.
Le document contient une description plus détaillée du processus d'approbation du formulaire.
EnglishThe current Somali environment contains more than at any time since the early 1990s.
Le pays compte actuellement plus d'armes qu'à tout autre moment depuis le début des années 90.
EnglishPetrol for motor vehicles contains no more than 0.05% sulphur.
L'essence pour les véhicules à moteur ne contient pas plus de 0,05 % de soufre.
EnglishThis policy paper contains more than 100 concrete initiatives.
Le document d'orientation susmentionné présente plus de 100 initiatives concrètes.
EnglishThe Secretary-General's report contains many more suggestions worthy of support.
Le rapport du Secrétaire général contient de nombreuses autres suggestions qui méritent notre appui.
EnglishAt present, it contains information on more than 32,000 users of the TIR system.
À l'heure actuelle, elle contient les données relatives à plus de 32 000 utilisateurs du système TIR.
EnglishThis Act also contains more detailed provisions on equal opportunities (chap.
Cette loi comporte aussi des dispositions plus détaillées relatives à l'égalité des chances (chap.
Englisha capsule contains not more than 75 kg of this gas per cm3 of capacity1
- une capsule n'en contient pas plus de 75 kg par cm3 de capacité 1)
EnglishTo date, the knowledge base contains more than 300 articles on activities related to census-taking.
À ce jour, cette base compte plus de 300 articles sur les activités de recensement.
EnglishThe Equal Opportunities Act contains more detailed provisions.
La loi sur l'égalité des chances comporte des dispositions plus détaillées.
EnglishTable C often contains more than two dangers in column 5.
Souvent, dans le tableau C, plus de deux dangers sont indiqués dans la colonne 5.
EnglishHe said that INF.4 contains a more detailed explanation of the task and the decisions to be taken.
La méthode de référence retenue était la méthode AOAC 934.06, jugée la plus appropriée.
EnglishDocument FCCC/SBI/2003/7/Add.2 contains a more detailed description of the other indicators.
Le document FCCC/SBI/2003/7/Add.2 donne une description plus détaillée des autres indicateurs.
EnglishThe body of the text contains a more detailed account of the linkages.
Αλλα λόγια
English
  • contains more

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.