γαλλική μετάφραση του όρου «contains links»

EN

«contains links» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «contains links».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «contains links» στα γαλλικά

to contain ρήμα
links ουσιαστικό
French
to link ρήμα
link ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «contains links» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishYou can only select this function if the active document contains links.
Cette fonction est accessible uniquement si le document actif contient des liens.
EnglishThe database contains links to all publicly accessible documents.
La base de données contient des liens vers tous les documents accessibles au public.
English“This page contains links to third-party web sites which are provided as a convenience.
«La présente page contient des liens vers des sites Web tiers qui sont donnés à des fins de commodité.
EnglishAppendix B contains a list of links to the
L’annexe B contient une liste de liens à la législation sur l’EROA dans
EnglishAdditionally, www.helping.org contains links by web to a number of reputable relief organizations.
Par ailleurs, le site contient des liens vers les sites d'un certain nombre d'organismes de secours dignes de confiance.
EnglishThe county contains links by sea, road, rail and air that connect directly with destinations across North America.
En effet, le comté est relié directement par mer, terre, fer et air à des destinations des quatre coins de l'Amérique du Nord.
EnglishIt contains explanations, together with links to the United Nations Internet site for access to the Covenant and the accompanying Protocols.
Celle-ci comporte des explications, ainsi que des liens renvoyant, pour l'accès aux textes du Pacte et de ses Protocoles, au site internet des Nations Unies.
EnglishThe website went online in November 2003, and contains links to all ILO projects and programmes that are of direct relevance to indigenous and tribal peoples.
Créé en novembre 2003, ce site propose des liens vers tous les projets et programmes de l'OIT qui concernent directement les peuples autochtones et tribaux.
EnglishThe Department's United Nations Educational Portal contains relevant links to other areas of the Secretariat and bodies of the United Nations system.
Le portail éducatif du Département pour l'ONU contient des liens qui renvoient à d'autres domaines relevant du Secrétariat et d'autres organismes du système des Nations Unies.
EnglishThe Economic and Social Council web site contains links to major recent activities and initiatives of the United Nations in the area of ICT for development.
Le site Web du Conseil économique et social contient des renvois aux grandes activités et initiatives menées récemment par l'ONU pour mettre les TIC au service du développement.
EnglishFor each State, the database contains links to the original texts of laws, ordinances, decrees, regulations and decisions related to activities addressed in the resolution.
Pour chaque État, la base de données contient des liens avec le texte original des lois, ordonnances, décrets, règlements et décisions relatifs aux activités visées dans la résolution.

Αλλα λόγια

English
  • contains links

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.