γαλλική μετάφραση του όρου «consider providing»

EN

«consider providing» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «consider providing».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «consider providing» στα γαλλικά

to consider ρήμα
providing σύνδεσμος
to provide ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «consider providing» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Government of Tuvalu calls on the international community to consider providing:
Le Gouvernement de Tuvalu demande à la communauté internationale d'envisager de lui fournir:
EnglishThe Tongan Government invites the international community to consider providing:
EnglishThe international community should consider providing the following:
La communauté internationale devrait envisager de fournir au Pakistan :
EnglishThe EU expressed its willingness to consider providing support as both a host and a donor.
Celle-ci pourrait fournir un appui en qualité à la fois d'organisme d'accueil et de donateur.
EnglishDonors are encouraged to urgently consider providing resources for this vital area.
Les donateurs sont encouragés à envisager d'urgence de fournir des ressources pour ce domaine vital.
EnglishThe Bank should also consider providing more loans without a sovereign guarantee.
La Banque devrait aussi envisager de fournir davantage de prêts non adossés à une garantie souveraine.
EnglishThe Committee might consider providing information on examples of those models currently in existence.
Le Comité pourrait envisager de donner des exemples de ce qui se fait actuellement.
Englishto consider providing free legal and psychological counselling for all victims of violence;
EnglishThe State party might wish to consider providing for registration through an itinerant authority.
L'État partie pourrait envisager de permettre un enregistrement par une autorité itinérante.
Englishthe same time, Justice will further consider its role in providing
EnglishThe Department will further consider its role in providing legal services
EnglishThe Ukraine had therefore also been invited to consider providing further information to address that issue.
L'Ukraine avait donc été invitée à fournir des informations supplémentaires.
EnglishWe should consider providing similar minimal protection to women, in case of marriage breakdown.
On pourrait envisager une protection minimale de ce genre pour les femmes en cas de rupture de mariage.
English“(b) Subject to its domestic law, consider providing assistance that involves coercive action.”
b) Sous réserve de son droit interne, envisage d'apporter une aide impliquant des mesures de contrainte.”
EnglishIt is hoped that Member States may consider providing the assistance required in this vital area.
Il est à espérer que les États Membres envisageront de fournir l'assistance requise dans ce domaine vital.
EnglishThey might also consider the possibility of providing additional troops for peacekeeping operations.
Ils pourraient également envisager la possibilité de fournir des contingents militaires supplémentaires.
EnglishConsider providing a Logic model or Project “road map”
EnglishThey were also invited to consider providing additional resources for further work.
Il a également été convié à examiner la possibilité d'allouer des ressources supplémentaires pour financer les futurs travaux.
English“(b) Subject to its domestic law, consider providing assistance in the form of coercive measures.”
b) Sous réserve de son droit interne, envisage de fournir une assistance sous la forme de mesures coercitives.”
EnglishWe encourage countries to consider providing monetary and/or troop assistance for this effort.
Nous encourageons les pays à envisager de fournir une assistance financière ou des contingents pour appuyer cet effort.

Αλλα λόγια

English
  • consider providing

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.