γαλλική μετάφραση του όρου «Conference of Ministers»

EN

«Conference of Ministers» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Conference of Ministers».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Conference of Ministers» στα γαλλικά

conference ουσιαστικό
of μετοχή
French
ministers ουσιαστικό
French
to minister ρήμα
minister ουσιαστικό
French

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Conference of Ministers» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English- Twelfth Conference of Ministers of Justice of the Ibero-American Countries
• La XIIe Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains;
English17A.17 Starting in 2001, the Conference of Ministers meets on an annual basis.
17A.17 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English18A.14 Starting in 2001, the Conference of Ministers meets on an annual basis.
18A.14 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English(b) Documents transmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
b) Documents transmis par la Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT)
English(c) Documents transmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
c) Documents transmis par la Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT)
English* CONFEJES: Conference of Ministers of Youth and Sport of the Francophone Countries.
* CONFEJES: Conférence des Ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Communication de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT)
EnglishElene Shatberashvili, European Conference of Ministers of Transport
Mme Elene Shatberashvili, Conférence européenne des ministres des transports
English17A.25 Since 2001, the Conference of Ministers has met on an annual basis.
17A.25 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English(c) European Commission (EC) and European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
c) Commission européenne (CE) et Conférence européenne des ministres des transports (CEMT)
EnglishEuropean Commission (EC) and European Conference of Ministers of Transport
c) Commission européenne (CE) et Conférence européenne des ministres des transports (CEMT)
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT)
EnglishAnother delegation suggested holding a video conference for ministers.
Une autre délégation a suggéré d'organiser une vidéoconférence à un niveau ministériel.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence européenne des ministres des transport (CEMT)
English(c) European Conference of Ministers of Transport (ECMT) 54 CONTENTS (continued)
EnglishThe signing ceremony will be followed by a press conference for Ministers.
La cérémonie de signature sera suivie d'une conférence de presse à l'intention des ministres.
EnglishINTERVENTION BY THE HOLY SEETO THE 24th CONFERENCE OFEUROPEAN MINISTERS OF JUSTICE* 
INTERVENTION DU SAINT-SIÈGE LORS DE LA XXIVème CONFÉRENCE  DES MINISTRES EUROPÉEN DE LA JUSTICE*
EnglishA representative of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) was in attendance.
Un représentant de la Conférence européenne des Ministres des transports était présent.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence Européenne des Ministres des Transports
English(c) European Conference of Ministers of Transport (ECMT) 52 and 53
c) Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) 52 - 53

Αλλα λόγια

English
  • Conference of Ministers

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.