γαλλική μετάφραση του όρου «CISG»

EN

«CISG» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CISG».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CISG» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishCase 377: CISG 31(a); 33; 36; 39; 40; 50; 53; 57(1)(a); 57(1)(b); 58; 66; 74; 78
Décision 377: CVIM 31 a); 33; 36; 39; 40; 50; 53; 57-1a); 57-1b); 58; 66; 74; 78
EnglishCase 720: CISG 6;7; 8; 9; 35 (2); 39 (1); 40; 46; 50; 71; 73; 74; 75; 77; 78; 85
Décision 720: CVIM 6;7; 8; 9; 35 2); 39 1); 40; 46; 50; 71; 73; 74; 75; 77; 78; 85
EnglishCase 432: CISG 39(1); 47(1); 49(1)(a); 49(2)(b)(ii); 50; 51; 53; 58(3); 71(3); 78
Décision 432: CVIM 39-1; 47-1; 49-1 a); 49-2 b) ii); 50; 51; 53; 58-3; 71-3; 78
EnglishTitle in English: CISG and INCOTERMS, failure to perform and firm transactions.
Titre en français: CVIM et INCOTERMS, défaut d'exécution et opérations fermes.
English7(2) CISG) as long as the set-off was to concern claims arising under the CISG.
7-2 de la CVIM) dès lors que celle-ci concernait des demandes fondées sur la CVIM.
EnglishThe Chinese declaration as to form of contracts under CISG; time to withdraw?
The Chinese declaration as to form of contracts under CISG - time to withdraw ?
EnglishCase 721: CISG 7 (1), 35, 39 (1), 45 (1), 50, 53, 58 (1), 60 (b), 61 (1)(b), 74
Décision 721: CVIM 7 1), 35, 39 1), 45 1), 50, 53, 58 1), 60 b), 61 1) b), 74
EnglishUN-Kaufrecht (CISG) und Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie—zugleich.
Schroeter, U.G. UN-Kaufrecht (CISG) und Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie - zugleich.
EnglishCase 722: CISG 3, 4, 18, 19 (3) - Germany: Oberlandesgericht Frankfurt a. 
Décision 722: CVIM 3, 4, 18, 19 3) - Allemagne: Oberlandesgericht Frankfurt a. M.
EnglishCase 477: CISG 9(2); 38; 39; 40 - Austria: Oberster Gerichtshof, 2 Ob 48/02a
Décision 477: CNUV 9(2); 38; 39; 40 - Autriche: Oberster Gerichtshof, 2 Ob 48/02a
EnglishCase 579: CISG 1 (1) (a); 4 (a); 7 (1); 9; 11; 14 (1); 16 (2) (b); 18 (3); 60 (a)
Décision 579: CVIM 1 1) a); 4 a); 7 1); 9; 11; 14 1); 16 2) b); 18 3); 60 a)
EnglishCase 872: NYC V (1) (a); V (1) (c); V (1) (e); V (2) (b); VI; CISG 3 (2); 71; 81 (2)
Décision 872: CNY V 1) a); V 1) c); V 1) e); V 2) b); VI; CVIM 3) 2); 71; 81 2)
EnglishCase 542: CISG 44—Austria: Oberster Gerichtshof, 7Ob 54/02w (17 April 2002)
Décision 42: CVIM 44 - Autriche: Oberster Gerichtshof, 7Ob 54/02w (17 avril 2002)
EnglishThe appeal Court confirmed the judgement holding the CISG to be applicable.
La Cour d'appel a confirmé le jugement, considérant que la CVIM était applicable.
EnglishCase 421: CISG 57—Austria: Oberster Gerichtshof, 7 Ob 336/97f (10 March 1998)
Décision 421: CVIM 57 - Autriche: Oberster Gerichtshof, 7 Ob 336/97f (10 mars 1998)
EnglishThe CISG and the opting out clause pursuant to article 6—a corrective reply.
The CISG and the opting out clause pursuant to article 6 - a corrective reply.
EnglishCase 539: CISG 64; 75—Austria: Oberlandesgericht Graz, 3R 68/02y (31 May 2002)
Décision 539: CVIM 64; 75 - Autriche: Oberlandesgericht Graz, 3 R 68/02y (31 mai 2002)
EnglishCase 491: CISG 42—France: Court of Appeal of Colmar, 1 B 98/01776, SA HM v.
Décision 491: CVIM 42 - France: Cour d'appel de Colmar, 1 B 98/01776, SA H.M.
EnglishCase 485: CISG 88 - Spain: Provincial Court of Navarre, 73/2002 (22 January 2003)
Décision 485: CNUV 88 - Espagne: Cour provinciale de Navarre, 73/2002 (22 janvier 2003)
EnglishCase 487: CISG 39; 50 - Spain: Provincial Court of Barcelona (Fourth Division),
Décision 487: CNUV 39; 50 - Espagne: Cour provinciale de Barcelone (quatrième Chambre),

Αλλα λόγια

English
  • CISG

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.