γαλλική μετάφραση του όρου «CHL»

EN

«CHL» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CHL».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CHL» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFifth periodic report of Chile (CCPR/C/CHL/5 and CCPR/C/CHL/Q/5 and Add.1)
Cinquième rapport périodique du Chili (CCPR/C/CHL/5 et CCPR/C/CHL/Q/5 et Add.1)
EnglishFifth periodic report of Chile (continued) (CCPR/C/CHL/5; CCPR/C/CHL/Q/5 and Add.1)
Cinquième rapport périodique du Chili (suite) (CCPR/C/CHL/5; CCPR/C/CHL/Q/5 et Add.1)
EnglishHave the four new prisons mentioned in the report been built (CAT/C/CHL/5, para.
Les quatre nouvelles prisons mentionnées dans le rapport ont-elles été construites (par.
EnglishSome of these indicated a decline in the energy intensity of production (ARG, CHL).
Certaines (ARG, CHL) ont fait état d'un recul de l'intensité énergétique de la production.
EnglishCCPR/C/CHL/CO/5, Chile, 26 March 2007 and CCPR/C/CRI/CO/5, Costa Rica, 1 November 2007.
CCPR/C/CHL/CO/5, Chili, 26 mars 2007, et CCPR/C/CRI/CO/5, Costa Rica, 1er novembre 2007.
English(a) A national report submitted in accordance with paragraph 15 (a) (A/HRC/WG.6/5/CHL/1);
a) Un rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) (A/HRC/WG.6/5/CHL/1);
English(c) A summary prepared by OHCHR in accordance with paragraph 15 (c) (A/HRC/WG.6/5/CHL/3).
c) Un résumé établi par le HCDH, conformément au paragraphe 15 c) (A/HRC/WG.6/5/CHL/3).
EnglishSix Parties (CHL, IDN, MEX, PHL, SLV, WSM) contain active volcanoes.
Six Parties (CHL, IDN, MEX, PHL, SLV, WSM) contiennent des volcans actifs.
EnglishSee CRC/C/GBR/CO/4 (2008), para. 77; and CRC/C/CHL/CO/3 (2007), para.
Voir CRC/C/GBR/CO/4 (2008), par. 77; et CRC/C/CHL/CO/3 (2007), par. 48.
English16-17; and on Chile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1) of 1 February 2008, paras.
16 et 17; et le Chili (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1) du 1er février 2008, par.
EnglishOpazo (Chile) said that the Antiterrorist Act (see document CERD/C/CHL/15-18, para.
EnglishDraft country programme document for Chile (DP/DCP/CHL/1)
Projet de descriptif de programme de pays pour le Chili (DP/DCP/CHL/1)
EnglishThe Chairperson invited the delegation to address the list of issues (CCPR/C/CHL/Q/5).
Le Président invite la délégation à répondre aux questions figurant sur la liste des points à traiter (CCPR/C/CHL/Q/5).
English17-18; and on Chile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), paras.
English20-21; and on Chile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), paras.
EnglishList of issues to be taken up in connection with the consideration of the initial report of Chile (CRC/C/OPSC/CHL/1)
Liste de points à traiter à l'occasion de l'examen du rapport initial du Chili (CRC/C/OPSC/CHL/1)
EnglishList of issues to be taken up in connection with the consideration of the initial report of Chile (CRC/C/OPAC/CHL/1)
Liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du rapport initial du Chili (CRC/C/OPAC/CHL/1)
EnglishThe Chairperson invited the delegation to address questions 12-22 of the list of issues (CCPR/C/CHL/Q/5).
Le Président invite la délégation à traiter des points 12 à 22 de la liste des points à traiter (CCPR/C/CHL/Q/5).
EnglishSome Parties (CHL, EGY, JOR, KAZ, NRU, ZWE) mentioned mining as an important economic sector.
Certaines Parties (CHL, EGY, JOR, KAZ, NRU, ZWE) ont mentionné l'extraction minière parmi les secteurs économiques importants.
EnglishThe Indigenous Act (see document CERD/C/CHL/15-18, para.

Αλλα λόγια

English
  • CHL

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.