γαλλική μετάφραση του όρου «CEFIC»

EN

«CEFIC» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CEFIC».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CEFIC» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishMembers: Belgium, Canada, Germany, Japan, United States of America, CEFIC, ICCA.
Membres: Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis d'Amérique, Japon, CEFIC, ICCA.
EnglishInformal document: INF.26 (AISE, CEFIC, CEPE, EFMA, FEA, FIATA, IECC, IRU, ITCO)
Document informel: INF.26 (AISE, CEFIC, CEPE, EFMA, FEA, FIATA, IECC, IRU, ITCO).
EnglishTransmitted by the European Council of Chemical Manufacturers' Federation (CEFIC)
Proposition transmise par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC)*
EnglishInformal document: INF.10 (AISE, CEFIC, CEPE, CLEPA, ECTA, DFMA, FECC, FIATA, IRU)
Document informel : INF.10 (AISE, CEFIC, CEPE, CLEPA, ECTA, DFMA, FECC, FIATA,
EnglishIf necessary, CEFIC would organize an informal working group subsequently.
Si nécessaire, le CEFIC organisera par la suite un groupe de travail informel.
EnglishThe representative of CEFIC said that the M150 agreement was preferable for industry.
Le représentant du CEFIC a indiqué que pour l'industrie l'accord M150 est préférable.
EnglishCEFIC considers that this practice does NOT enhance safety, on the contrary.
Le CEFIC estime que cette pratique n'améliore pas la sûreté, au contraire.
EnglishIn addition, supplemental oral presentations were provided by the IRSG and CEFIC.
Des exposés ont en outre été faits oralement par des représentants de l'IRSG et du CEFIC.
EnglishRoberto Cecutti, European Chemical Industry Council (CEFIC), Belgium
M. Roberto Cecutti, Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), Belgique
EnglishCEPE and CEFIC propose for these reasons to delete the Special Provision 640.
Pour ces motifs, le CEPE et le CEFIC proposent de supprimer la disposition spéciale 640.
English- the new Transport Emergency Card number for groups of substances (CEFIC)
CONFORMITÉ DE L'AFFECTATION DES CODES AVEC LE SYSTÈME DE CLASSEMENT DU RÈGLEMENT TYPE
EnglishDocuments: ST/SG/AC.10/C.4/2006/9 and ST/SG/AC.10/C.4/2006/9/Add.1 (CEFIC, AISE, IPPIC)
Documents: ST/SG/AC.10/C.4/2006/9 ST/SG/AC.10/C.4/2006/9/Add.1 (CEFIC, AISE, IPPIC).
EnglishTRANS/WP.15/2002/7 (CEFIC/AISE) Carriage in limited quantities (Chapters 1.1 and 3.4)
TRANS/WP.15/2002/7 (CEFIC/AISE) Transport de quantités limitées (Chapitres 1.1 et 3.4)
EnglishTransmitted by the European Council of Chemical Manufacturers' Federation (CEFIC)
EnglishTRANS/WP.15/AC.1/2001/12 (CEFIC) Interpretation of transitional measures
EnglishTransmitted by the European Council of Chemical Manufacturers' Federation (CEFIC)
EnglishCEFIC was invited to submit new proposals in view of the discussion.
Le CEFIC a été invité à présenter de nouvelles propositions compte tenu des débats.
EnglishTransmitted by the European Council of Chemical Manufacturers' Federation (CEFIC)
EnglishDocuments: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/15 (CEFIC) ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/30 (Germany)
Documents : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/15 (CEFIC) ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/30 (Allemagne)
EnglishFIATA and several government delegations supported the point of view of CEFIC and CEPE.
Le point de vue du CEFIC et de la CEPE a été appuyé par la FIATA et plusieurs délégations