Νέα! Εύκολα! Γρήγορα!


Φτιάξτε το δικό σας γλωσσικό τεστ.

Σύνδεση

¡A comer!
Cursor/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Γνωρίζω:
Μαθαίνω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΥΙΖ

¿Conoces los nombres de los platos más famosos de los países hispanohablantes? ¡Compruébalo!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

9

Κατηγορία

Συμμετοχές

81

Βαθμολογία:

(4,9 βαθμοί)

Ταξινόμηση κατά

OK
Palabras homófonas
Todd Wilder - flickr
¿Crees que eres experto en la lengua española? Este quiz te pondrá a prueba. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

babDan

Ερωτήσεις

12

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

40

Βαθμολογία:

(4,5 βαθμοί)

Los Contrários
Conociendo algunos advérbios en español. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Alaxcilene

Ερωτήσεις

7

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

38

Βαθμολογία:

(3,8 βαθμοί)

Colores1
revisión de colores usando los lazos en solidaridad a los pacientes con cáncer. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Gonzalo Abio1

Ερωτήσεις

2

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

93

Βαθμολογία:

(3,6 βαθμοί)

Pronombres Interrogativos
Ahora vamos a trabajar con los pronombres interrogativos. Observa las frases y apunta la opción correcta. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Marília Barbosa

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

127

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Los utensílios de la mesa y de la cocina
En esta actividad vamos a practicar el vocabulario relacionado a los utensilios de la mesa y de la cocina. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Marília Barbosa

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Συζήτηση

Συμμετοχές

126

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Las profesiones
Ahora vamos a aprender (o repasar) los nombres de algunos profesionales y sus funciones. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Marília Barbosa

Ερωτήσεις

20

Κατηγορία

Εργασία

Συμμετοχές

101

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

La tilde diacrítica
En esta vamos a elegir la correcta opción para rellenar los huecos en las frases que ves. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Marília Barbosa

Ερωτήσεις

12

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

45

Βαθμολογία:

(4,9 βαθμοί)

La ciudad
Aprende el vocabulario de la ciudad. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Gustavo Espiñoza

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

100

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Los días de la semana
Ejercicio para aprender los días de la semana. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Thais Torres

Ερωτήσεις

5

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

97

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

La familia
https://www.tes.com/lessons/hmqIGtDJl6p5OQ/la-familia
Esta es una actividad para aprender las relaciones de parentesco. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

valramos

Ερωτήσεις

12

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

88

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

¡A comer!
Cursor/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
¿Conoces los nombres de los platos más famosos de los países hispanohablantes? ¡Compruébalo! Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

9

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

81

Βαθμολογία:

(4,9 βαθμοί)

Preposiciones en español
Rafael dP. Iberia-Hispania/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
A, ante, bajo, con, contra, de, desde.... ¿las conoces bien? Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

134

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Adjetivos comparativos y superlativos en español
Snugg LePup/flickr (CC BY-NC 2.0)
Tendrás que diferenciar cuál utilizar según quieras expresar una comparación o una característica superlativa Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

8

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

89

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Vocabulario Navideño
Zahira/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Comprueba tus conocimientos sobre el vocabulario en español típico de la Navidad. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

8

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

63

Βαθμολογία:

(4,7 βαθμοί)

Hispanic movie stars
How much do you know about Hispanic actors? Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

8

Κατηγορία

Ταινίες και Μουσική

Συμμετοχές

27

Βαθμολογία:

(4,2 βαθμοί)

Vocabulario en español: animales
Martine/flickr (CC BY-NC 2.0)
Todos conocemos el "perro" o el "caballo", pero ¿qúe hay de los animales menos comunes? Aprende todos sus nombres. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

7

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

89

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

SER y ESTAR: los verbos más problemáticos
DONA BOLINHA..é Márcia Guimarães/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
¿Sabes utilizarlos? Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

7

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

154

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

El,una, la, un, los, las...
Thomas Hawk/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
Los artículos definidos e indefinidos: ¿sabes cómo utilizarlos? Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Tamarota

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

105

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Español de Argentina
Pixabay
¿Eres capaz de entender el español que se habla en Argentina? ¡Compruébalo con nuestro test! Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Andresjpd

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Λεξιλόγιο

Συμμετοχές

91

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

R o RR
Pixabay
¿Sabes cuándo tienes que escribir una erre y cuándo tienes que escribir dos? ¡Compruébalo con este test! Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Andresjpd

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Γραμματική

Συμμετοχές

83

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)